Disputas: Eirik Ikdahl - Revmatologi

Cand.med. Eirik Ikdahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Markers of Progression and Regression of Atherosclerotic Cardiovascular Disease in Patients with Inflammatory Joint Diseases.

Foto: nyebilder.no

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor George Metsios, Faculty of Education Health and Wellbeing, University of Wolverhampton, Gorway Road, Walsall, West Midlands WS1 3BD, United Kingdom
  • 2. opponent: Professor Ian Graham, Trinity Collage, Dublin, Ireland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Sigrun Halvorsen, Department of Cardiology, Division of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Terje Rolf Pedersen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Anne Grete Platou Semb, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Sammendrag

Pasienter med revmatoid artritt (RA) og andre betennelsesaktige leddsykdommer (BLS) har høy risiko for aterosklerotisk hjerte-karsykdom (HKS). Risikoen er sammenlignbar med diabetes og skyldes kronisk betennelse i tillegg til en høy forekomst av risikofaktorer for HKS, slik som høyt blodtrykk (BT) og røyking. Ikdahls artikkel I og II beskriver bedring av BT, karfunksjon og karstivhet etter statinbehandling i RORA-AS studien, der 100 pasienter med BLS og plakk i halspulsåren fikk intensiv kolesterolsenkende behandling i 1.5 år. Intensiv kolesterolsenkning kan reversere den aterosklerotiske prosessen, såkalt «aterosklerotisk regresjon», og selv om det foreligger lite dokumentasjon har bedring av karfunksjonen vært foreslått som en viktig mekanisme i denne prosessen. I artikkel I presenteres for første gang kliniske bevis som understøtter denne hypotesen, ettersom bedret karfunksjon i RORA-AS var relatert til minkede halspulsåreplakk. Behandling for å redusere karstivhet vært foreslått som en ny angrepsvinkel for BT-behandling ettersom økt karstivhet er relatert til stigende BT. Ikdahl demonstrerer i artikkel II at BT og karstivhet er relatert også når de senkes, dette var ikke tidligere kjent. Det er et problem at tradisjonelle risikokalkulatorer for fremtidig HKS underestimerer risikoen til RA-pasienter og nye, mer nøyaktige metoder etterspørres stadig. I artikkel III presenterer Ikdahl for første gang bevis på at karstivhetsmarkører kan ha verdi som prediktorer for HKS hos RA-pasienter. Artikkelen støtter også tidligere data som indikerer at markører på tidlige stadier av aterosklerose har en prediktiv verdi. QRISK-II lifetime er en ny risikokalkulator som beregner livstidsrisiko for HKS og som inkluderer RA og kronisk nyresvikt som risikofaktorer for HKS. Ikdahl finner i sin siste artikkel at også QRISK-II lifetime, nevnt i Joint British Society’s seneste anbefalinger for forebygging av HKS, sannsynligvis underestimerer HKS-risikoen hos pasienter med RA og kronisk nyresykdom.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 5. mai 2017 09:00 - Sist endret 5. mai 2017 09:00