Disputas: Kirsten Strømme Kierulf-Vieira – Nevrokirurgi og kreftbiologi

Cand.med. Kirsten Strømme Kierulf-Vieira ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «WNT Signalling in Glioma Stem Cells»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hrvoje Miletic, Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Iniversitetet i Bergen
  • 2. opponent: Postdoctoral fellow Henrietta Nittby, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lund Universitet, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kjetil Sunde, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr. Einar O. Vik-Mo, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Sammendrag

Glioblastom er den vanligste og mest aggressive formen for hjernekreft hos voksne. Til tross for behandling med kirurgi, stråling og cellegift, kommer kreften raskt tilbake. En mulig årsak til dette kan være tilstedeværelsen av kreftceller med stamcelle-lignende egenskaper som er resistente mot vanlig behandling.

I sin avhandling WNT Signaling in Glioma Stem Cells har Kirsten Kierulf-Vieira og medarbeidere studert glioblastomstamceller i den hensikt å utvikle nye og mer målrettede behandlingsmetoder mot hjernekreft. Gjennom sammenligning av glioblastomstamceller og normale hjernestamceller fant de at glioblastomstamcellene hadde økt aktivitet i en cellesignalvei ved navn WNT. Disse signalene regulerer celledeling og er viktig for funksjon og vedlikehold i normale stamceller. Videre studier undersøkte muligheten for å bruke WNT-blokkering som hjernekreftbehandling.

Ved å sammenligne arvematerial-avskrift (RNA) i glioblastomstamceller med normale hjernestamceller, fant de at glioblastomstamceller har en økt mengde avskrift av gener som stimulerer WNT-signalveien og et bortfall av gener som blokkerer signalveien. Endring i avskriften av tre av disse genene var assosiert med kortere overlevelse hos hjernekreftpasienter. En måte å gjenskape balansen i WNT-signalveien i glioblastomstamceller er å reintrodusere WNT-blokkering. Ved å behandle kreftcellene med cellens egne WNT-hemmere eller medikamenter som blokkerer WNT-signalet, fant de at glioblastomstamcellene delte seg saktere  uten å påvirke de normale hjernecellene.

Konklusjonen fra studien er at medisiner som hemmer WNT-signalveien kan være et tilskudd til de nåværende behandlingsalternativene for ondartet hjernekreft.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 20. jan. 2017 16:32 - Sist endret 24. jan. 2017 09:02