Disputas: Benedicte Kirkøen - Psykologi

M.sc. Benedicte Kirkøen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Does colorectal cancer screening cause psychological harm? Results from the randomized trial «Bowel Cancer Screening in Norway»

Foto: Margaret M. de Lange

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Jens Egeland, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Andreopponent: Overlege Espen Thiis-Evensen, Seksjon for fordøyelsessykdommer, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo universitetssykehus HF
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Avdeling for klinisk service, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Stephan Brackmann, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tomm Bernklev, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

En pilot studie for et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft sammenligner screening med en avføringsprøve mot screening med en kikkertundersøkelse av tarmen. Ny studie viser at begge screeningundersøkelsene var godt akseptert av norske deltagere, og at de fleste ikke har psykologiske reaksjoner på screening. Studien viste også at noen individer kan være sårbare for økt angst av screening med en kikkertundersøkelse, og at kvinner har lavere aksept for kikkertundersøkelsen enn menn fordi de opplever mer smerte.

Tarmkreft er et stort helseproblem i Norge. Screening mot tarmkreft kan redusere dødeligheten til sykdommen, og det pågår derfor en pilot for et nasjonalt tarmkreftscreening program i Norge. Men de fleste deltagerne vil aldri utvikle tarmkreft, og har dermed ikke direkte nytte av programmet. Samtidig kan det være ulemper ved å delta i screening, som økt angst og bekymringer rundt egen helse.

Benedicte Kirkøen og medarbeidere har studert deltagernes opplevelse av tarmkreftscreening, der halvparten inviteres til screening med en avføringsprøve og halvparten til en kikkertundersøkelse av tarmen. Forskerne har målt deltagernes angst, depresjon og helse-relatert livskvalitet før og etter screening. Et falskt positivt screeningresultat (funn som gir henvisning til videre undersøkelse, men undersøkelsen avkrefter kreft) førte ikke til økt angst, mens et negativt screeningresultat viste en liten nedgang i angst, som kan indikere at deltagerne ble midlertidig lettet.

Kirkøen og medarbeidere sammenlignet screeningdeltagerne med en gruppe ikke invitert til screening (kontroll gruppe). Deltagerne med avføringsprøven hadde ikke andre psykologiske reaksjoner enn de som ikke var invitert over ett år. Men i gruppen med kikkertundersøkelsen så man at de som var engstelige før screening fikk økt angst av å delta.

Forskerne målte også aksept for de to ulike screeningtestene. Nesten alle deltagerne ville deltatt i screening på nytt, men flere var villige til å gjenta avføringsprøven enn kikkertundersøkelsen. Kvinner var mindre villige til å gjenta kikkertundersøkelsen sammenlignet med menn, fordi flere kvinner opplevde smerter under undersøkelsen.

Samlet tyder funnene på at tarmkreft screening er godt akseptert hos norske deltagere, men at det er færre psykologiske reaksjoner og høyere aksept for screening med avføringsprøven.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 17. nov. 2017 12:59 - Sist endret 21. nov. 2017 09:48