Disputas: Anna Ulrika Lång - Cellebiologi

M.Sc. Anna Ulrika Lång ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Promyelocytic leukemia protein and post-mitotic nuclear import.

Foto: Emma Lång.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Forskningsgruppeleder Peter Hemmerich, Leibniz Institute for Age Research, Tyskland
  • Førsteamanuensis Aurélia E. Lewis, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge
  • Professor Ludvig A. Munthe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norge

Veileder

Forsker Stig Ove Bøe, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF, Norge

Sammendrag

Akutt promyelocytisk leukemi (APL) er en aggressiv type blodkreft hvor rask diagnose og igangsettelse av behandling er avgjørende for pasientenes overlevelse. APL er i tillegg en av de mest kurerbare kreftsykdommene man kjenner til og mer enn 90% av alle pasienter diagnostisert med APL blir friske etter terapi med vitamin A derivatet ATRA og arseniktrioksid (ATO). Årsaken til APL er en kromosomal mutasjon der deler av PML genet og RARA genet settes sammen på en slik måte at cellene begynner å produsere et kreftfremkallende protein som kalles PML-RARα. I friske celler bidrar promyelocytisk leukemi proteinet (PML) til oppbygging av strukturer som kalles PML legemer. Disse er viktige for vedlikehold av arvestoffet og hemmer kreftutvikling. I blodceller som uttrykker PML-RARα hemmes funksjonen til PML proteinet, noe som igjen fører til misdannelse av PML legemer og utvikling av APL. Målet med studiet er å forstå sykdommens patogenese og terapi på et molekylært nivå, med håp om at man kan bruke de samme terapeutiske konseptene ved behandling av andre typer av kreft.

I sin avhandling Promyelocytic leukemia protein and post-mitotic nuclear import har Anna Lång undersøkt struktur og oppbygging av PML legemer og hva som skjer når APL celler eksponeres for ATRA og ATO. Sammen med sine medarbeidere har hun vist at disse terapeutiske medikamentene forårsaker endringer i cellenes kjernemembran, noe som igjen kan få betydning for transport av proteiner til cellekjernen. I tillegg har Långs forskning vist at kjerneporekomponenter og transportproteiner binder til PML i cytoplasma etter celledeling for dernest å transportere PML inn i cellekjernen. Anna Lång sitt arbeid gir innsikt i nye konseptuelle prinsipper for transport av proteiner inn i cellekjernen og viser at denne cellulære prosessen er mer dynamisk enn hva man tidligere har antatt. Tilsammen medfører disse studiene ny kunnskap om PML proteinet og dets cellulære strukturer, i tillegg til effekten av APL behandling på kreftceller.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 24. mai 2017 09:11 - Sist endret 24. mai 2017 10:28