Disputas: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen - Helsetjenesteforskning

M.sc. Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Experiences with decentralized acute healthcare services from different stakeholders’ perspectives. A mixed methods study

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Patrik Midlöv, Centrum för Primärvårdsforskning (CPF), Lunds Universitet, Malmö, Sverige
  • 2. opponent:Professor Jan Frich, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Line Kildal Bragstad, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Knut Stavem, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Sammendrag

Akutte helsetjenester i kommunen

Pasienter og fastleger er enige om at akuttavdelinger i kommunene kan være et godt tilbud. Pasientene opplever tilbudet som trygt, og at de mottar pleie og behandling av kompetente sykepleiere og leger i et ”hjemmekoselig” miljø. Fastlegene opplever likevel stor grad av usikkerhet på om avdelingene kan tilby samme kvalitet på diagnostikk og behandling som sykehuset.

I sin avhandling Experiences with decentralized acute healthcare services from different stakeholders’ perspectives. A mixed methods study har Ann-Chatrin Leonardsen og medarbeidere undersøkt pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD). KAD avdelinger er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som ikke har behov for spesialisthelsetjenester. Undersøkelsen ble gjennomført blant pasienter utskrevet fra de fem KAD avdelingene i Østfold, samt fastleger fra hele fylket.

Resultatene viser at pasientene er fornøyd med å kunne motta akutte helsetjenester i nærheten av der de bor, i rolige omgivelser og av flinke sykepleiere og leger. Mangel på for eksempel røntgen oppleves som en svakhet, men de føler seg likevel trygge og ivaretatt. Resultatene avdekker samtidig forbedringsmuligheter ved for eksempel utskriving og hjemreise. Pasientene sammenligner sine opplevelser fra KAD avdelingene med opplevelser fra tidligere sykehusopphold, og forteller at sykehus oppleves som stressende og at personalet der har lite tid.

Fastlegene opplever også at pasientene er fornøyde med KAD tilbudet. Likevel mener de det er vanskelig å vurdere om pasienten er frisk nok til å legges inn i kommunen, særlig grunnet mangel på utredningsmuligheter. De har kort tid til å vurdere pasienten og til å bestemme seg for hvor de skal sende ham eller henne videre. Fastlegene føler seg ikke like sikre på at tilbudet er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse.

Budskapet fra studien er at de kommunale akutte døgnplassene kan være et godt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter i en stabil tilstand, men at det er viktig å ta hensyn til fastlegenes tanker om tilbudet ved opprettelse av slike avdelinger.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 21. feb. 2017 09:28 - Sist endret 21. feb. 2017 14:50