Disputas: Shanmuganathan Limalanathan - Kardiologi

Cand.med. Shanmuganathan Limalanathan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effect of ischemic postconditioning on infarct size and left ventricular function. Results of the Postconditioning in ST-Elevation Myocardial Infarction (POSTEMI) randomized trail.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Steen Dalby Kristensen, Institut for Klinisk Medicin - Hjertesygdomme, SKS, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark
  • 2. opponent: Professor Svend Aakhus, Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Theis Tønnessen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Pål Smith, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Sammendrag

Den vanligste årsaken til et akutt hjerteinfarkt med ST-hevninger i EKG er tillukning av en kransåregren. Mekanisk åpning av kransåren med ballongkateter (PCI) er den foretrukne behandlingsmetode og jo tidligere åpning, desto mindre skade av hjertemuskulaturen. Paradoksalt nok kan selve åpningen av kransåren med gjenoppretting av sirkulasjonen i åren indusere ytterligere skade i det forsynte området, såkalt iskemi-reperfusjonsskade. I dyremodeller har man funnet at inntil 50% av den endelige infarktstørrelsen kan skyldes denne iskemi-reperfusjonsskaden. Ved å åpne og lukke ballongen gjentatte ganger i korte intervaller, som gir en mer gradvis gjenoppretting av blodstrømmen i den affiserte kransåren - såkalt postkondisjonering - har det i eksperimentelle modeller og i små kliniske studier vært rapportert reduksjon av infarktstørrelse.

For å avklare nærmere effekten av postkondisjonering ved PCI-behandling av akutt hjerteinfarkt gjennomførte Shanmuganathan Limalanathan og medarbeidere en randomisert klinisk studie, POSTEMI-studien. Hos 272 pasienter med akutt ST-hevningsinfarkt fant de fant ingen signifikant reduksjon av infarktstørrelse, målt etter 4 måneder med MR-metode, av PCI + postkondisjonering sammenlignet med konvensjonell PCI.

I et andre delprosjekt ble en gruppe av pasientene undersøkt ekkokardiografisk med såkalt speckle-tracking metode for å fange opp en eventuell tidlig effekt av postkondisjonering på funksjonen av venstre hjertekammer. Heller ikke med denne metoden ble det funnet forskjeller i gruppen som fikk postkondisjonering sammenlignet med gruppen som fikk konvensjonell PCI.

I et tredje delprosjekt ble en gruppe av pasientene undersøkt med MR både i akuttfasen av hjerteinfarktet og 4 måneder senere. Pasienter som hadde tegn redusert mikrovaskulær blodgjennomstrømning, betegnet som mikrovaskulær obstruksjon, på tidlig MR-undersøkelse, viste seg ved den senere undersøkelsen å ha større hjerteinfarkt, mindre andel av «reddet» hjertemuskulatur og lavere ejeksjonsfraksjon av venstre hjertekammer enn pasientene uten påvist mikrovaskulær obstruksjon.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. okt. 2017 09:35 - Sist endret 27. okt. 2017 14:36