Disputas: Cand.med. Magnus Nakrem Lyngbakken – Kardiologi

Cand.med. Magnus Nakrem Lyngbakken ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Cardiac troponin I, risk factors, and clinical outcomes in cardiovascular disease».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Bertil Lindahl, Uppsala kliniska forskningscentrum, Uppsala Universitet
  • Andreopponent: Dr. Anoop Shah, Centre for Cardiovascular Science, The University of Edinburgh
  • Leder av komiteen: Professor My Hanna Sofia Svensson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

  • Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Kardialt troponin T og I er sensitive og spesifikke markører for hjertemuskelskade og brukes klinisk i diagnosen av akutt koronarsyndrom. I de senere årene er det vist at sirkulerende nivåer av kardiale troponiner, målt med høysensitive analysemetoder, er sterke prediktorer for framtidige kardiovaskulær sykdom og død, også hos individer uten kjent kardiovaskulær sykdom. I sin avhandling Cardiac troponin I, risk factors, and clinical outcomes in cardiovascular disease har Magnus Nakrem Lyngbakken og medarbeidere (1) undersøkt sammenhengen mellom sirkulerende nivåer av kardialt troponin I og kardiovaskulær død, akutt myokardinfarkt og hjertesvikt i en generell befolkningsgruppe, samt (2) effekten av vektreduserende kirurgi på nivåer av kardialt troponin I av hos pasienter med sykelig overvekt. Arbeidene viser at det er en sterk sammenheng mellom nivåer av kardialt troponin I og kardiovaskulær sykelighet og død, med tilsynelatende sterkere sammenhenger hos kvinner og ikke-røykere. I studien av pasienter med sykelig overvekt, hadde pasientene som gjennomgikk vektreduserende kirurgi signifikant lavere nivåer av kardialt troponin I 12 måneder etter behandling. Til sammenlikning hadde derimot pasienter som ble behandlet med konservative vektreduksjonstiltak ingen endringer i sine nivåer av kardialt troponin I.

Resultatene indikerer at målinger av kardialt troponin vil kunne bli et viktig redskap for å spå om framtidig risiko for hjertesykdom. Det er også mulig at endringer i nivåer av kardialt troponin vil kunne brukes til å måle effekten av behandling for kardiovaskulær risikofaktorer, slik som høyt blodtrykk, overvekt og høyt kolesterol.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. mai 2017 14:37 - Sist endret 2. feb. 2018 15:36