Disputas: Volker Moritz - Gastroenterologi

MD Volker Moritz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Improving colonoscopy services. Ten years of quality assurance in the Norwegian Gastronet quality improvement initiative. A study of the Norwegian Quality Register Gastronet.

Foto: Ida Chr. Kvisgaard

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Overlege Morten Rasmussen, Kirurgisk avdeling K, Bispebjerg Hospital, København, Danmark
  • Andre opponent: Professor Barthold Vonen, Institutt for samfunnsmedisin, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Komitleder: Førsteamanuensis Hilde Lurås, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arild Nesbakken, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Geir Hoff, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forbedring av koloskopikvalitet i løpet av et tiår med Kvalitetsregisteret Gastronet.

Koloskopi, en undersøkelse av tykktarmen via endetarmsåpningen med koloskop (en bøyelig «tarmkikkert»), er den beste metoden for å oppdage kreft eller mulige forstadier til kreft (polypper) men kvaliteten på koloskopier varierer. Derfor ble det i 2003 opprettet et kvalitetsregister, kalt Gastronet, som registrerer polikliniske koloskopier i hele Norge.

I sin avhandling Improving colonoscopy services. Ten years of quality assurance in the Norwegian Gastronet quality improvement initiative. A study of the Norwegian Quality Register Gastronet har Volker Moritz og medarbeidere undersøkt utviklingen av forskjellige kvalitetsindikatorer for koloskopi i et tiår.

De fant at andelen av komplett fullførte undersøkelser til øverste punkt i tykktarmen var på et bra nivå med over 90 %. Likeså var andelen av koloskopier med funn av polypper stabilt på et akseptabelt nivå mellom 20 og 30 %. Andelen av pasienter som anga sterke smerter ble redusert fra 14 % til 9 % i forløpet av perioden.

Inspeksjon av tarmen og fjerning av polypper skjer under tilbaketrekking av koloskopet. Leger som trakk instrumentet saktere tilbake for nøyere inspeksjon fant ikke flere polypper i tarmen enn andre som undersøkte raskere.  Dermed anså vi tilbaketrekkingstid som uegnet til å karakterisere evnen til å oppdage polypper.

Legenes evne til selv å estimere egen kvalitet viste stor spredning fra underestimering til god estimering og overestimering. I gjennomsnitt undervurderer norske leger egen prestasjon noe.

Ved koloskopi må tarmen fylles noe med vann, luft eller gass for å få oversikt. I de fleste land brukes luft. Vi fant at bruk av kullsyre-gass istedenfor vanlig luft reduserte risikoen for å oppleve ubehagelig ufrivillig væskelekkasje på veien hjem etter koloskopi med 60 % (fra 5,2 % til 2,1 %).

Tilbakemeldinger på utførelsen av koloskopi er et verdifullt redskap for å forbedre koloskopitilbudet for pasienter.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 26. sep. 2017 12:45 - Sist endret 27. sep. 2017 08:58