Disputas: Ashley Muller - Avhengighetsmedisin

MA Ashley Muller ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Quality of life, substance use disorders, and social lives: Exploring one-year outcomes and intrinsic links.

Foto: Cicilie S. Andersen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Anne Karow, Uiversity Medical Center Hamburg-Eppendorf, Tyskland
  • Andreopponent: Senior Lecturer Edward Day, King's College London, Storbritannia
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Kristin Lie Romm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Egil Wilhelm Martinsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Thomas Clausen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Rusmiddellidelser blir i økende grad behandlet som kroniske lidelser, og behandlingsmål må derfor reflektere mer komplekse pasientbehov og –prioriteringer, og ikke bare handle om redusering av rusbruk. Livskvalitet er et viktig pasientrapportert utfall som gir informasjon om pasienters liv som ellers ikke blir fanget opp av tradisjonelle utfallsmål.

Målet for denne doktorgraden har vært å utforske livskvalitet i en stor gruppe bestående av 548 ruspasienter i Norge. Ved behandlingsoppstart var ensomhet, dårlig selvbilde og det ikke å trene, forbundet med lav livskvalitet. I løpet av ett år opplevde de fleste å få en bedre livskvalitet, med unntak av den gruppen som hadde minst sosial kontakt. Livskvalitetsinstrumentet «QOL10» var et nyttig verktøy for å måle både generell og sosial livskvalitet.

Resultatene tyder på at et avholdende sosialt nettverk kan hjelpe pasienter med å forbli i behandling samt bidra til de får en bedre livskvalitet. Et første skritt kan være at klinikker i større grad snakker med pasienter om sosiale nettverk og at de er oppmerksomme på pasienter som rapporterer lite sosial kontakt. Et annet mulig behandlingstilskudd er fysisk trening, noe som annen forskning har indikert på at kan være en billig og tilgjengelig måte å ytterligere forbedre livskvaliteten på. Til slutt bør rusbehandling inkludere gjentatte målinger av pasientrapporterte utfall for å kunne fange opp utvikling i pasientenes liv samt gi mulighet for videre støtte.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 30. nov. 2017 09:31 - Sist endret 30. nov. 2017 09:58