Disputas: Klaus Murbræch - Kardiologi

Cand.med. Klaus Murbræch ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Cardiovascular status in long term survivors of lymphomas and malignant ovarian germ cell tumors.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Lars Køber, Kardiologisk avdeling, Rigshospitalet København, Danmark
  • 2. opponent: Professor Henrik Schirmer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kristin Bjordal, Oslo sykehusservice, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Harald Arnesen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Svend Aakhus, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF/Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim

Sammendrag

HJERTESKADER ETTER KREFTBEHANDLING VED LYMFOM OG GERMINALCELLE SVULSTER I EGGSTOKKER

Langtidsoverlevere etter kreft har ofte redusert livskvalitet som følge av seneffekter av selve kreftbehandlingen, og skader på hjertet er en fryktet komplikasjon. Dette har vært spesielt aktuelt ved lymfombehandling og til en viss grad for behandling av menn med germinalcellesvulster (testikkelkreft).

I sin avhandling Cardiovascular status in long term survivors of lymphomas and malignant ovarian germ cell tumors har Klaus Murbræch med medarbeidere, gjennom nasjonale etterundersøkelser, undersøkt forekomst og alvorlighetsgrad av hjerteskader etter behandling for lymfom med benmargstransplantasjon og behandling for germinal- cellesvulst i eggstokkene hos kvinner.

De fant at en betydelig andel av lymfomoverlevere har hjerteskader, mens det blant overlevere etter germinalcellesvulst i eggstokker ikke var noen økt forekomst av hjerteskade eller økning i generelle risikofaktorer for hjertesykdom.

En av ti lymfomoverlevere hadde tegn på hjertesvikt, en forekomst som er noe høyere enn hva som har vært rapportert i tidligere relevante studier. Videre fant man klaffesykdom hos en av fem, samt økt forekomst av klaffesykdom også hos overlevere som kun hadde vært behandlet med cellegift uten samtidig stråling mot hjertet. Sammenhengen mellom cellegift og klaffesykdom har i liten grad vært belyst i tidligere studier.

Generelt fant man at høydose stråling mot hjertet og høyere doser anthracykliner (cellegift med hjerteskadelig potensiale) var assosiert med hjerteskader blant lymfomoverlevere.

Konklusjonen fra studien er at hjerteskader etter behandling for lymfom er relativt vanlig, og for utvalgte subgrupper med særlig økt risiko, bør man overveie rutinemessig oppfølging for utvikling av hjerteskader.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 19. jan. 2017 10:25 - Sist endret 19. jan. 2017 12:46