Disputas: Marte Myhrum - Audiologi

M.Sc. Marte Myhrum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hearing abilities measured with the Hearing in Noise Test (HINT).

Foto: Dina Westby.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Jon Øygarden, Institutt for helsevitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor David Russell, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Erik Fosse, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Greg Jablonski, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Den internasjonale hørselstesten HINT (Hearing in Noise Test) avspiller setninger i bakgrunnsstøy og måler din evne til å oppfatte hva som blir sagt ved å justere lyden på setningene avhengig av om du gjentar riktig eller ikke. Marte Myhrum har utviklet HINT på norsk. Resultatene viste at voksne oppfatter tale i støy bedre enn barn, og det er en forbedring fra 6 år til 13 år. Man antar at det er en modning i deler av hjernen som behandler lydsignaler. Det at seksåringer oppfatter tale i støy mye dårligere enn voksne, er en tankevekker med tanke på skolestart og oppfattelse av det som blir sagt i et klasserom. Gode lytteforhold er viktig.

Videre ble HINT brukt i to ulike studier for å sjekke nytten av cochleaimplantat (CI). CI er et avansert høreapparat med en implantert del inkludert elektroder i sneglehuset (cochlea) som er en del av det indre øret, og en ytre taleprosessor. CI stimulerer hørselsnerven via elektrodene og gir lyd og hørsel til de som har stort hørselstap. I den ene studien hadde de 160 deltakerne fått CI som barn og fikk etter en tid CI nummer to og dermed hørsel via begge ører. Nytten av å ha tosidig hørsel var stor når setninger kom forfra og støy fra motsatt side av CI nummer to. Studien avdekket også at av de som ikke hadde hatt hørsel og talespråk før de fikk CI, var det 25% som ikke brukte sin andre CI. Dette kunne delvis forklares av lang tid mellom når de fikk sin første og andre CI.

Den andre studien i prosjektet inkluderte 152 voksne med CI. Her vurderte deltakerne sin egen hørsel ved å svare på spørreskjemaet SSQ (Speech, Spatial, and Qualities of Hearing Scale). Det var en sammenheng mellom resultat på taleoppfattelse og resultat på SSQ, men det er åpenbart også mange andre faktorer som påvirker egenvurdering av hørsel.

HINT brukes i klinisk virksomhet av CI teamet ved Oslo universitetssykehus for å utrede hørsel og følge opp hørselsutvikling for de som har fått CI. Deres resultater kan måles opp mot normalthørendes resultater.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 17. feb. 2017 12:49 - Sist endret 17. feb. 2017 12:49