Disputas: Tiril Østefjells - Psykologi

Cand.psychol. Tiril Østefjells ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Metacognition in severe mental disorders.

Foto: Kristin Ellefsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Merethe Nordentoft, Københavns Universitet, Danmark
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Frank Larøi, Universitetet i Bergen, Norge
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Pål Zeiner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Ketil Hanssen-Bauer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor II Jan Ivar Røssberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Meta-antakelser om tanker kan bidra til depressive og psykotiske symptomer ved bipolare og psykotiske lidelser

Depresjon og psykotiske symptomer opptrer ofte i bipolare og psykotiske lidelser, særlig ved tidlige følelsesmessige traumer. Det er få studier av felles mekanismer. Metakognisjon – tanker om tanker – har blitt foreslått som en felles faktor.

I avhandlingen Metacognition in severe mental disorders har Tiril Østefjells og kolleger funnet at pasienter med bipolare eller psykotiske lidelser rapporterer flere uhensiktsmessige meta-antakelser om egne tanker enn friske personer. Meta-antakelser er forventninger til betydningen eller konsekvenser av å ha spesifikke tanker. De kan bli uhjelpsomme når vi blir redde for tanker, opplever å miste kontroll, eller fokuserer de mentale kreftene våre på å overvåke fare. 

Østefjells og kolleger fant at slike meta-antakelser er knyttet til økt forekomst av depresjon hos pasientene. For pasienter med tidlige emosjonelle traumer forklarte meta-antakelser økningen i depresjon, og kunne bidra til økte psykotiske symptomer.

Meta-antakelser var også knyttet til en tidligere debutalder ved bipolar lidelse, og dårligere sosial tilpasning før sykdom for psykoselidelser – faktorer som kan være indikatorer på dårligere prognose i sykdommen.

Personer med bipolar lidelse brukte bekymring, sosial kontroll og straff for å mestre uønskede tanker oftere enn kontroller. Bruk av disse strategiene ble best forklart av meta-antakelser.

Avhandlingen viser at meta-antakelser kan være en felles faktor som bidrar til depresjon og psykotiske symptomer ved bipolare og psykotiske lidelser, særlig for personer med tidlige følelsesmessige traumer. Meta-antakelser kan også bidra til at uønskede tanker møtes med uhensiktsmessige mestringsstrategier. Behandling rettet mot meta-antakelser kan gi bedre tilpasset behandling for personer med bipolare og psykotiske lidelser.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 23. nov. 2017 09:16 - Sist endret 29. nov. 2017 08:47