Disputas: Eline Borger Rognli - Rus og psykiatri

Cand.psychol. Eline Borger Rognli ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of amphetamines and other substances as risk factors for psychosis.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Sir Robin Murray, Psychosis Studies, King's College, London, Storbritannia
  • 2. opponent: Professor II Erik Johnsen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kristin Lie Romm, NORMENT, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Jan Ivar Røssberg, Enhet Voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Jørgen G. Bramness, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Amfetaminbruk kan gi ulike psykotiske reaksjoner som spenner i alvorlighetsgrad fra akutte og forbigående symptomer til langvarige tilstander som ligner på schizofreni. Rusmidlers bidrag til psykoseutvikling, og betydningen av andre, ikke-rusrelaterte faktorer som utgjør individets sårbarhet for å respondere med psykose, er utilstrekkelig forstått.

Denne studien undersøker forholdet mellom rusbruk, særlig amfetaminer, og ulike psykotiske tilstander. Studien undersøker også overgangsraten fra amfetaminutløst psykose til schizofreni og risikofaktorer for en slik overgang.

Data ble samlet fra tre ulike kilder: en spørreundersøkelse i norske fengsler, en kobling av intervjudata fra svenske fengsler med det svenske pasientregisteret, og en klinisk undersøkelse ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Norge.

Studien viste at bruk av alkohol, cannabis, amfetaminer og heroin var forbundet med livstids psykotiske opplevelser og rusutløst psykose, men cannabis var det eneste rusmiddelet som predikerte schizofreni. Livstids psykotiske opplevelser var vanlig, rapportert av mer en halvparten av de innsatte. Brukere av alkohol, cannabis, amfetaminer, heroin samt multibrukere hadde tre ganger økt risiko for å bli innlagt med rusutløst psykose, en risiko som også var forhøyet av å være hjemløs, og tidligere ha vært innlagt i psykiatrien eller ha opplevd hallusinasjoner som ikke var relatert til rusbruk. Cannabis var det eneste rusmiddelet som økte risikoen for schizofreni, hvilket også var tilfelle for de med yngre alder, tidligere psykiatriske innleggelser og de som hadde opplevd tidligere hallusinasjoner som ikke var rusrelaterte. En seks års oppfølging av et lite utvalg individer innlagt for amfetaminutløst psykose viste at en tredjedel fikk sin diagnose endret til schizofreni. De som endret diagnose hadde mindre hallusinasjoner og var oftere hjemløse ved den første innleggelsen.

Disse resultatene bør inspirere klinikere og ansatte i fengsler til å være oppmerksomme på psykoseopplevelser hos rusbrukere, og å være særlig på den mulige overgangen fra rusutløst psykose til schizofreni. I tillegg bør cannabisbrukere informeres om risikoen for schizofreni.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 27. jan. 2017 09:27