Disputas: Benedicte Rønning - Geriatri

Cand.med. Benedicte Rønning ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Frailty, functional status and quality of life in older patients after surgery for colorectal cancer.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Pierre-Louis Soubeyran, Universite´ Bordeaux, Bordeaux, France, Bordeaux cedec, France
  • 2. opponent: Overlege Susanne M. Sørensen Hernes, Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF, Arendal
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tom Øresland, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Börje Bjelke, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Siri Rostoft, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tykktarms- og endetarmskreft er to av de vanligste kreftformene i Norge, og de fleste som får diagnosen er eldre. Kirurgisk fjerning av kreftsvulsten er den viktigste behandlingsformen, noen pasienter tilbys også cellegift eller stråling. Enkelte eldre kjennetegnes av skrøpelighet, et klinisk syndrom definert som reduserte biologiske reserver og dermed økt sårbarhet overfor stressorer slik som kirurgi. Feilregulering av pasientens immunsystem kan bidra til utviklingen av skrøpelighet, men mekanismene bak dette er ikke klarlagt. Aktivering av immunsystemet kan måles ved bestemte inflammasjonsmarkører i blod.

Skrøpelige eldre pasienter kan være mer utsatt for komplikasjoner til kreftbehandling enn spreke pasienter. Kreft i tykktarm og endetarm er potensielt dødelige sykdommer, og de aller fleste eldre tilbys operasjon. Man vet imidlertid lite om langtidseffekter av kirurgisk behandling hos de eldste når det gjelder fysisk funksjon og livskvalitet. 

I avhandlingen ”Frailty, functional status and quality of life in older patients after surgery for colorectal cancer” har Benedicte Rønning sett på fysisk funksjon og livskvalitet hos en gruppe pasienter over 69 år mellom 1.5-2.5 år etter operasjon for tykktarms- eller endetarmskreft. Selvrapportert fysisk funksjon var marginalt dårligere ved oppfølgingstidspunktet, mens objektive funksjonsmål var uendrede. Både skrøpelige og ikke-skrøpelige pasienter rapporterte bedre livskvalitet etter kirurgi. Hun fant også at høyere nivåer av inflammasjonsmarkører i blod økte risikoen for komplikasjoner etter kirurgi.

Studien bidrar med viktig informasjon om en pasientgruppe som sjelden blir inkludert i kliniske studier. Risikoen for betydelig funksjonstap etter operasjon for tykktarms- og endetarmskreft hos de eldste er lav basert på disse funnene. I tillegg ses en positiv effekt på livskvalitet, også hos de skrøpelige pasientene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. mars 2017 12:56 - Sist endret 16. mars 2017 12:43