Disputas: Egil Rørvik Røsjø – Nevrologi

Cand.med. Egil Rørvik Røsjø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Vitamin A, D and E and inflammation in multiple sclerosis”

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Pentti Tienari, Molecular Neurology, University of Helsinki
  • Professor Roald Omdal, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • Professor My Hanna Sofie Svensson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jon Berg-Johnsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Trygve Holmøy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Betennelse står sentralt i sykdomsprosessen ved den nevrologiske tilstanden attakkvis multippel sklerose (MS) og det er antydet at de fettløselige vitaminene A, D og E kan ha en betennelsesdempende effekt. I sin avhandling Vitamin A, D and E and inflammation in multiple sclerosis har Egil Rørvik Røsjø undersøkt sammenhengen mellom nivået av vitamin A, D og E og markører for systemisk betennelse, innflytelsen av vitamin D-status på den betennelsesdempende effekten av interferon-β behandling både systemisk og i hjernen, og virkningen av høydose D-vitamin tilskudd på systemisk betennelse hos pasienter med attakkvis MS. Arbeidet viser at naturlige økninger i nivået av vitamin A, D og E kan virke gunstig på betennelsesprosessen ved attakkvis MS, men at effekten av vitamin D virker liten sammenliknet med effekten av interferon-β behandling. Videre ser det ikke ut til at pasientenes D-vitaminnivå affiserer utbyttet av interferon-β terapi, og det er ingen tilsynelatende endring i systemiske betennelses-markører hos pasienter som fikk høydose D-vitamin tilskudd i forbindelse med en dobbelblind placebokontrollert studie. Resultatene indikerer at vitamin A, D og E kan påvirke betennelsen ved attakvis MS, at vitamin D og interferon-β kan ha felles betennelsesdempende virkninger som domineres av sistnevnte, og at sammenhengen mellom et naturlig stigende D-vitaminnivå og redusert systemisk betennelse ikke bør kun tilskrives større vitamin D-produksjon da økt soleksponering kan også fremme en rekke andre betennelsesdempende effekter.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 3. feb. 2017 13:06 - Sist endret 15. feb. 2017 14:10