Disputas: Linda Reme Sagedal - Obstetrikk og gynekologi

MD Linda Reme Sagedal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Antenatal lifestyle intervention for limitation of gestational weight gain: The Norwegian Fit for Delivery Trial.

Foto: Anette Strømsbo Gjørv.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Overlege Christina Anne Vinter, Avdeling for gynekologi og obstetrikk, Odense Universitetshospital, Danmark
  • Professor Kjell Åsmund Salvesen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
  • Førsteamanuensis Kristin Reimers Kardel, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Geir Joner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Veileder

Overlege Ingvild Vistad, Kvinneklinikken, Sørlandet sykehus HF, Norge

Sammendrag

Stor vektøkning i svangerskapet er utpekt som en kilde til senere fedme for både mor og barn, og forbundet med økt fare for svangerskapskomplikasjoner, fødsel av store barn og forløsning med keisersnitt. Et sunt kosthold og regelmessig moderat fysisk aktivitet er forbundet med mindre risiko for svangerskapskomplikasjoner.
I sin avhandling «Antenatal lifestyle intervention for limitation of gestational weight gain: The Norwegian Fit for Delivery Trial» har Linda Reme Sagedal og medarbeidere målt effekten av «The Norwegian Fit for Delivery trial» (NFFD studien), et livsstils-tilbud til førstegangsfødende kvinner bestående av kostholdsamtaler og treningstimer. NFFD studien viste at tilbud om en livsstilspakke til gravide kan redusere vektøkning og forbedre livsstil i svangerskapet, mens komplikasjoner i svangerskap og fødsel er vanskeligere å påvirke. 606 deltakere ble tilfeldig fordelt enten i en gruppe som fortsatte med vanlig svangerskapsomsorg eller i en gruppe som i tillegg fikk en livsstilspakke bestående av kostholdsråd og tilbud om gruppetrening 2 ganger i uken frem til fødsel. Oppfølging viste at kvinnene i gruppen som fikk livsstilspakken hadde mindre vektøkning (i gjennomsnitt 1,3 kg) i svangerskapet, og rapporterte et sunnere kosthold og høyere fysisk aktivitetsnivå mot slutten av svangerskapet sammenlignet med kvinnene i gruppen som fikk vanlig svangerskapsomsorg. Det var ingen målbare forskjeller mellom gruppene vedrørende svangerskapsutfall, andel forløst med keisersnitt, andel store barn, eller vektøkning hos kvinnene målt 1 år etter fødselen. Kvinnene i livsstilgruppen hadde lavere nivå av leptin, et hormon som blant annet styrer energiomsetning, men ingen forbedring av blodsukkerregulering sammenlignet med de som fikk vanlig svangerskapsomsorg. Kvinner som deltok aktivt i livsstils-tilbudet hadde større sannsynlighet for å være tilbake til før-gravid vekt 1 år etter fødselen sammenlignet med resten av kvinnene som ble målt.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 24. mai 2017 09:12 - Sist endret 29. mai 2017 13:01