Disputas: Mushegh Sahakyan - Kirurgi

MD Mushegh Sahakyan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Laparoscopic surgery in the treatment of ductal adenocarcinoma in the distal pancreas: Surgical and oncological considerations.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Bergthór Björnsson, Linköpings universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor Mustapha Adham, Edouard Herriot Hospital, Frankrike
  • Komitéleder: Overlege Ellen Schlichting, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis emeritus Ola Reiertsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Bjørn Edwin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kikkhullskirurgi for kreft i bukspyttkjertel-halen

Kreft i venstre side, eller halen, av bukspyttkjertelen er kjent som en farlig sykdom, fordi den gir symptomer sent, og derfor oppdages sent. Behandlingen er kirurgisk.

I dag er åpen operasjon standardbehandling for disse pasientene. Minimalt invasiviv kirurgi, spesielt kikkhullskirurgi (eller laparoskopi), kan være fordelaktig sammenlignet d med åpen fordi den gir mindre postoperativ smerte, bedrer livskvalitet og gjør det enklere å komme seg etter operasjon. Imidlertid har vi ganske lite informasjon om broken av v laparoskopi i behandlingen av pasienter med kreft i bukspyttkjertel-halen.

I sin avhandling ”Laparoskopisk kirurgi i behandlingen av ductalt adenocarcinom i distale pancreas: Kirurgiske og onkologiske aspekter”, har Mushegh Sahakyan og medarbeidere undersøkt resultatene av laparosopisk operasjon som behandling av kreft i bukspyttkjertelhalen. De fant at laparoskopisk kirurgi gav tilfredsstillende kort-tids resultater og overlevelse. Eldre pasienter oppnådde samme fordeler fra laparoskopisk operasjon som yngre pasienter, og hadde sammenlignbar overlevelse.

Det at kreftsvulsten hadde vokst inn i naboorganer utelukket ikke operasjon med laparoskopisk teknikk. I tillegg var korttids-resultatene for pasienter med slik innvekst sammenlignbare med de resultatene for pasienter som ikke hadde innvekst i naboorganer. Imidlertid hadde pasienter uten slik innvekst bedre langtids-resultater (tilbakefall av kreft og overlevelse). Bruken av cellegift etter operasjon, størrelse på svulsten samt spredning til lymfeknuter er de viktigste faktorene for å si noe om overlevelse.

Konklusjonen i denne studien er at laparoskopisk kirurgi er et trygt behandlingsalternativ som bør vurderes som alternativ til åpen operasjon for kreft i bukspyttkjertelhalen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. nov. 2017 10:05 - Sist endret 4. des. 2017 13:31