Disputas: Bjørg Sjøblom - Onkologi

Cand.med. Bjørg Sjøblom ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Muscle measures in advanced non-small cell lung cancer: associations with survival and treatment toxicity

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Tommy Cederholm, lnstitutionen for folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, Sverige
  • Annenopponent: Klinisk lektor Jens Benn Sørensen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark
  • Komiteleder: Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Stein Kvaløy, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Marit S. Jordhøy, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo/ Kreftenheten, Sykehuset Innlandet, Hamar

Sammendrag

Pasienter med lungekreft har ofte mange plager, både fra sykdommen og behandlingen. Dersom man kan finne metoder for bedret individualisert kreftbehandling vil dette kunne ha stor betydning for mange pasienter.

I sin avhandling «Muscle measures in advanced non-small cell lung cancer: associations with survival and treatment toxicity» har Bjørg Sjøblom og medarbeidere undersøkt om mengden målt skjelettmuskulatur kan ha betydning for overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling hos pasienter med uhelbredelig lungekreft.

Arbeidet er basert på data fra tre nasjonale lungekreftstudier der pasientene fikk behandling med ulike typer cellegift.  Ved hjelp av et spesifikt analyseverktøy målte vi pasientenes skjelettmuskulatur på CT bilder tatt ved diagnosetidspunktet. Dosering av de fleste cellegifter gjøres oftest ut fra en beregnet kroppsoverflate basert på pasientens høyde og vekt. Vi beregnet i stedet hvor mange milligram av hvert cellegiftstoff hver pasient fikk per kilo muskelmasse, og fant en klar sammenheng mellom høye doser per kilo muskelmasse og økt risiko for alvorlig benmargspåvirkning etter cellegiftkuren. Vi undersøkte også sammenhengen mellom muskelvevets røntgentetthet og overlevelse, og fant at lav røntgentetthet var assosiert med redusert overlevelse.

Våre resultater taler for at mengden muskelmasse bør tas hensyn til for å oppnå en bedre individuell tilpasning av dosen for disse cellegiftstoffene. Videre kan mål på muskulaturens røntgentetthet være et hjelpemiddel for å forutsi pasientenes prognose, noe som igjen kan ha betydning for valg av behandling.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 16. okt. 2017 09:27 - Sist endret 17. okt. 2017 09:53