Disputas: Hanne Sørmo Sorte - Molekylærgenetikk

M.Sc. Hanne Sørmo Sorte ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The genetics of primary immunodeficiencies.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Clinical Laboratory Geneticist Maria Elisabeth van Gijn, Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Nederland
  • Andreopponent: Overingeniør Øystein Lunde Holla, Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark, Norge
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Jeanette Aimee Koht, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ludvig Andre Munthe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Robert Lyle, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Primær immunsviktsykdommer (PIDD) er en gruppe sykdommer som omfatter pasienter med en medfødt dysregulering av immunforsvaret. Pasientene kan være alt fra mildt til alvorlig affisert og er bland annet mer utsatt for hyppige, langvarige og uvanlige infeksjoner, autoimmunitet og/eller allergier. De ulike undergruppene har ofte overlappende symptomer og kan være vanskelig å skille ut fra symptomene.

Mutasjoner i mer enn 300 ulike gener er kjent å kunne forårsake PIDD. Tradisjonelle genetiske metoder begrenser seg i stor grad til undersøkelse av enkeltgener, noe som fører til at den genetiske årsaken forblir ukjent hos mange av PIDD-pasientene. I sin avhandling The Genetics of Primary Immunodeficiencies har Hanne Sørmo Sorte og kolleger tatt utgangspunkt i PIDD-pasienter som mangler en molekylærgenetisk diagnose og undersøkt nytteverdien av en ny metode, eksomsekvensering. Med eksomsekvensering kan man lete etter sykdomsgivende varianter i alle PIDD-genene i en og samme undersøkelse. Prosjektet er et samarbeid med Baylor College of Medicine og Texas Children Hospital i Houston, Texas, USA.

De fant at eksomsekvensering kan gi en molekylærgenetisk diagnose til ca. 40% av PIDD-pasientene. Hos mer enn halvparten av pasientene medførte den molekylærgenetiske diagnosen en korrigering av den kliniske diagnosen. For en fjerdedel av pasientene resulterte den korrigerte diagnosen til behandlingsendringer, hvilket understreker betydningen av en molekylærgenetisk diagnose for denne pasientgruppen. Forskningsgruppen har dessuten bidratt til identifisering av ni nye immunsviktgener, hvilket har bidratt til økt kunnskap om det biologiske grunnlaget for PIDD.

Prosjektet har vist at eksomsekvensering er en betydningsfull diagnostisk metode for PIDD-pasienter. Det er viktig å stille en tidlig molekylærgenetisk diagnose fordi den guider og optimaliserer behandling, og sparer pasienten for belastningen av ytterligere diagnostisk utredning.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 26. apr. 2017 10:24 - Sist endret 26. apr. 2017 12:44