Disputas: Piotr Wladyslaw Sowa - Nevroradiologi

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Research Assistant Professor Niels P Bergsland, Buffalo Neuroimaging Analysis Center, Department of Neurology, State University of New York, University at Buffalo, NY, USA
  • 2. opponent: Professor Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen, Department of Clinical Medicine, University of Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Jeanette Aimee Koht, Department of Neurology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Jon Berg-Johnsen, Nevroklinikkn, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Mona K Beyer, Avd. for radiologi og nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus

Sammendrag

I sin avhandling «MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging» har Piotr Sowa og medarbeidere undersøkt nytten av to avanserte hjerneavbildningsteknikker (MR-teknikker): perfusjons-MR (PWI) og diffusjons-MR (RSI) i multippel sklerose (MS).

MS er en viktig årsak til nevrologisk uførhet hos yngre voksne. Diagnose og oppfølging av pasienter med MS er i stor grad basert på MR. Siden konvensjonell MR viser beskjedent samsvar med klinisk tilstand hos MS pasienter, er det ønskelig med nye MR teknikker som muliggjør mer detaljert måling av vevsskade i hjernen og kan forbedre oppfølging og behandling av MS.

PWI måler blodgjennomstrømning i biologisk vev. MR-scanning av hjernen med PWI-sekvens ble utført på 69 nydiagnostiserte pasienter. Blodgjennomstrømningen ble sammenlignet i MS lesjoner og normalt utseende hvit substans (NAWM) i hjernen, samt mellom pasientgrupper definert etter sykdomsalvorlighet og sykdomsaktivitet ved ett års oppfølging. Resultatene viste redusert blodgjennomstrømning i lesjoner sammenlignet med NAWM og lavere normalisert gjennomsnittlig transittid hos pasienter med høyere sykdomsalvorlighet og pasienter med sykdomsaktivitet ett år senere.

RSI er en diffusjonsteknikk som måler størrelse og orientering av diffusjon av vannmolekyler. MR-scanning av hjernen med RSI-sekvens ble utført på 80 MS-pasienter i ulike sykdomsstadier. Parametre fra RSI ble analysert i forhold til grad av uførhet og viste godt samsvar med denne. Spesielt viste «neurite density» (nevrontetthet) i NAWM en god korrelasjon med uførhet, noe som tyder på at prosesser i hjernen utenfor MS lesjoner er viktige for sykdomsforløp i MS.

Både PWI og RSI viste lovende resultater i forhold til sykdomsalvorlighet, sykdomsaktivitet og nevrologisk uførhet ved MS og kan bli nyttig i oppfølgingen av MS i framtiden.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

Publisert 15. sep. 2017 08:17 - Sist endret 15. sep. 2017 08:17