Disputas: Eli Taraldsrud - Immunologi

Cand.med. Eli Taraldsrud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Deciphering immune cell signaling in common variable immunodeficiency

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dr. Klaus Okkenhaug, Babraham Institute, University of Cambridge, Storbritannia
  • Andreopponent: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Anne Margarita Dyrhol Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Erik Thorsby, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Johanna Olweus, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Immuncelledefekter hos pasienter med "common variable immunodeficiency"

Pasienter med Common Variable Immunodeficiency (CVID) mangler immunglobuliner som utgjør en viktig del av immunsystemet. De er derfor svært utsatte for å få  infeksjoner, og sykdomsforløpet kan variere fra mildt til alvorlig. I avhandlingen, «Deciphering immune cell signaling in common variable immunodeficiency», fant Eli Taraldsrud og medarbeidere at overaktive B-celler og manglende interleukin-4 (IL-4) respons i T-celler kan være medvirkende årsaker til alvorlig CVID, og at målinger av gitte signalproteiner kan være nyttig for evaluering av sykdomsprognose. Ved infeksjon spesialiseres B-celler til å produsere immunglobulin ved hjelp av andre immunceller, henholdsvis dendritiske celler og T-celler. Samspillet avhenger av overflatereseptorer som er koblet til indre signalveier i cellen. Signalveiene er bindeledd mellom overflatereseptorene og cellulære prosesser som proteinsyntese, som er nødvendig for sekresjon av signalstoffer eller immunglobuliner.  Forfatterne undersøkte om defekt samspill mellom immunceller kan påvirke sykdomsbildet ved CVID. De undersøkte hvordan immuncellene reagerer ved ulike typer stimuli, enten ved å måle endring i signalproteiner i cellene eller ved å måle grad av cellespesialisering og sekresjon av signalstoffer. Forfatterne fant at en gruppe pasienter med alvorlig CVID hadde B-celler med overaktive signalveier. Dendritiske celler er spesialiserte for å starte immunresponser. CVID pasientene hadde færre slike celler i blodbanen enn friske, men de fungerte normalt, og produksjonen av dendritiske celler i beinmargen var som hos friske. Forfatterne fant videre at T-cellene fra pasienter med alvorlig CVID har lavere nivåer av IL-4 reseptorer, og dermed var mindre følsomme for stimulering med IL-4. IL-4 er et signalstoff som fremmer cellespesialisering. Funnene i studien til Taraldsrud og medarbeidere innebærer ny kunnskap om sykdomsmekanismer ved CVID, og kan få betydning for sykdomsklassifisering og prognose ved CVID.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 8. nov. 2017 10:59 - Sist endret 10. nov. 2017 09:18