Disputas: Signe Tretteteig - Demens

M.Sc. Signe Tretteteig ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The impact of day care designed for people with dementia on their family caregivers.

Foto: Martin Lundsvoll

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Jimmie Kristensson, Hälsovetenskap, Medicinska faculteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  • 2. opponent: Professor Solveig Hauge, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge, Kongsberg
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anners Lerdal, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Tone Rustøen, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Anne Marie Mork Rokstad, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold

Sammendrag

Studien viser at dagtilbud til personer med demens kan gi pårørende trygghet, støtte og avlastning. Dagtilbud reduserer antall omsorgstimer og gir pårørende bedre mulighet til å balansere mellom ivaretagelse av egne behov og personen med demens sine behov. I tillegg hjelper dagtilbudet pårørende til å mestre en kompleks omsorgsrolle gjennom økt opplevelse av mening og mestring i rollen. Tilbudet kan på den måten ha en positiv innvirkning på relasjonen mellom pårørende og personen med demens. Til sammen kan dette bidra til å øke pårørendes motivasjon til å gi omsorg i tråd med deres personlige omsorgsrelaterte verdier og mål.

Studien viser at dagtilbud til personer med demens er lite standardisert, noe som betyr at det kan være stor variasjon i innhold, kvalitet og organisering. Dagtilbud synes å ha forbedringspotensialer knyttet til kommunikasjon, informasjon og fleksibilitet. For optimal støtte og avlastning bør ansatte ved dagtilbudet gi pårørende mer empatisk støtte, opplæring og veiledning, tilpasset deres situasjon. Studien viser at det er store variasjoner i hyppighet og kvalitet i kontakten med pårørende. Det kan bety at oppfølgingen av pårørende bør få økt prioritet og settes i system i større grad enn det gjøres i dag. Videre bør åpningstider være fleksible og innholdet være personorientert og individuelt tilrettelagt slik at det imøtekommer personen med demens sine interesser og behov. Dette er sentrale elementer for at personen med demens skal trives, noe som igjen er avgjørende for pårørendes opplevelse av avlastning.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. des. 2017 08:40 - Sist endret 5. des. 2017 08:40