Disputas: Marianne Yardley - Hjerterehabilitering

Cand.med. Marianne Yardley ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Importance of Physical Capacity and the Effects of High-Intensity Interval Training in Heart Transplant Recipients.

Foto: Vegard Tangen

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Seniorprofessor Joep Perk, Fakulteten for hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige
  • Annen opponent: Førsteamanuensis Øyvind Rognmo, K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Komitéleder: Professor Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ivar Sjaastad, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Kari Nytrøen

Sammendrag

God kondisjon reduserer risiko for tidlig død. Denne avhandlingen viser at sammenhengen mellom kondisjon og overlevelse også er til stede etter hjertetransplantasjon (HTx).

Maksimalt oksygenopptak er det beste målet vi har på kondisjon og jo høyere dette er, dess bedre er prognosen. Derfor er rehabilitering og måling av oksygenopptak etter HTx nødvendig. Hvilken type kondisjonstrening en HTx pasient har mest nytte av er hovedtemaet i avhandlingen. Høyintensitets trening med 4 minutters intervaller (HIT) har vist seg å være en trygg og effektiv treningsmetode for pasienter som er transplantert for >1 år siden. Jeg undersøkte pasientene igjen 4 år etter HIT. Resultatene viste at de fleste pasientene som hadde trent HIT ikke klarte å opprettholde intensiteten i treningen og derfor falt oksygenopptaket tilsvarende, men de hadde også en mindre utvikling av angst. Når det gjelder nytransplanterte pasienter er vi for tiden i gang med å evaluere effekten av HIT i tidlig fase. Vi tror det er viktig å starte HIT tidlig, og at det vil gi mindre komplikasjoner også på lang sikt.

Hovedeffekten av HIT er at oksygenopptaket øker, og dette synes først og fremst å ha sammenheng med forbedret muskelfunksjon, og i mindre grad en økning i hjertets pumpekapasitet. Vi tok blodprøver under intervalltrening, og disse resultatene peker i samme retning; at signalstoffer i blodet som stimulerer til ny blodkardannelse, spesielt i skjelettmuskulaturen, er høyest under trening med høy intensitet.

For å få optimal effekt av HIT skal intensiteten skal ligge mellom 85 og 95% av pasientens individuelle maksimale kapasitet. De fleste HTx pasienter trenger veiledning og oppfølging for å klare og trene i riktig intensitetssone. I lys av resultatene som viste at mange ikke klarte å opprettholde HIT på lang sikt, vil det i fremtiden kunne være nyttig å se på ulike treningsmodeller som gjør det lettere å periodevis både gjennomføre - og vedlikeholde effekten av HIT.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 29. mai 2017 10:46 - Sist endret 30. mai 2017 09:23