Disputas: Eli Kristine Fiksdal Abel - Psykologi

Cand.psychol. Eli Kristine Fiksdal Abel ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mental distress and ADHD symptoms among individuals in Opioid Maintenance Treatment.

Foto: Øystein Horgmo.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Direktør Geurt van de Glind, ICASA Foundation, Amsterdam, Nederland
  • Andreopponent: Førsteamanuensis II Anne Halmøy, Universitetet i Bergen, Oslo
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Erlend Mork, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Ole A. Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Jørgen G. Bramness, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Sykehuset Innlandet HF, Norge

Sammendrag

Viktig med fokus på psykiske helseplager i LAR

Personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har høy forekomst av symptomer på angst, depresjon og ADHD, også ett år etter behandlingsstart.  Dette understreker betydningen av systematisk kartlegging og oppfølgning av psykiske helseplager, for å optimalisere utbyttet av behandlingen. Medikamentell behandling av ADHD i LAR er komplisert og ressurskrevende, men kan være nyttig og bør derfor vurderes individuelt.

I avhandlingen «Mental distress and ADHD symptoms among individuals in Opioid Maintenance Treatment», undersøkes forekomsten av selvrapporterte psykiske plager det første året i LAR. Doktorgradens første del er basert på data fra den landsdekkende NorComt-studien (www.norcomt.no) hvor deltagerne ble intervjuet ved oppstart i LAR og ett år senere.  Avhandlingen inneholder også en behandlingsstudie hvor nytten av sentralstimulerende medisiner for personer i LAR med ADHD ble undersøkt.

Over halvparten av deltagerne hadde betydelige symptomer på angst og depresjon ved behandlingsstart. Lavere selvkontroll og mer alvorlig rusavhengighet var forbundet med mer angst og depresjon. På gruppenivå forble nivået av angst og depresjon like høyt etter et år i LAR. En tredjedel av deltagerne rapporterte om betydelige ADHD symptomer. Disse brukte mer amfetamin og var mer plaget av angst og depresjon enn de med færre ADHD-symptomer. I tillegg opplevde deltagere med betydelige ADHD symptomer en økning i psykiske plager i løpet av det første året i LAR. I behandlingsstudien undersøkte vi hvorvidt personer med en ADHD diagnose i LAR nyttiggjorde seg behandling med sentralstimulerende legemidler. Flere av pasientene opplevde symptomreduksjon og bedre livskvalitet, men nivået av ADHD-symptomer og psykososiale belastninger forble høyt.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 24. aug. 2018 09:26 - Sist endret 7. sep. 2018 10:01