Disputas: Are Stuwitz Berg – Pediatri

Cand.med. Are Stuwitz Berg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Community acquired pneumonia in a paediatric population in the post pneumococcal vaccination era».

Foto: UiO/Øystein Horgmo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Louis Bont, University Medical Center Utrecht
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Henrik Døllner, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Leder av komiteen: Professor Hilde Nilsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Johny Kongerud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Britt Nakstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Barnelege Are S. Berg sitt doktorgradsarbeid utgår fra Barne- og ungdomsklinikken på Akershus Universitetssykehus. I sitt arbeid viser han at den klart største andelen av lungebetennelser hos barn nå skyldes virus. Dette gjør at antibiotika ved lungebetennelser hos barn bør gis sjeldnere enn før pneumokokk-vaksinen ble innført i barnevaksinasjons-programmet.

394 pasienter under 18 år med mistenkt lungebetennelse ble samlet i løpet av 2012-13, hvorav 265 hadde et røntgenbilde forenlig med lungebetennelse (regnet som sikker lungebetennelse). 85% var 5 år eller yngre. Etter analyse av blod- og neseprøver ble sannsynlig mikrobiologisk årsak funnet hos 84%. 65% hadde kun funn av virus som sannsynlig årsak, 7,5 % mykoplasma, mens 13% hadde bakterier som sannsynlig årsak, pneumokokker i de aller fleste tilfellene. Hos barn 5 år eller yngre var respiratorisk syncytial (RS)-virus klart vanligst, mens mykoplasma var vanligst hos eldre barn og unge. Pneumokokker som mulig årsak ble funnet like ofte hos de minste som de eldste. 7 av de røntgen-påviste lungebetennelsene var komplisert med væske utenfor lungene som krevde tapping.

Betennelsesmarkørene CRP og hvite blodceller, og oksygen-nivå i pasientens blod hadde en signifikant sammenheng med et positivt røntgenbilde, og med bakterier som årsak ved sikker lungebetennelse. Det siste er særlig av interesse da det å finne prøver som kan vise om pasienten trenger antibiotika er viktig. I studien var CRP > 80 mg/ml den verdien som best forutså bakterie-lungebetennelse, og vi fant at ca. 85% med CRP > 80 mg/ml og høye hvite blodceller hadde bakteriell lungebetennelse. Den kliniske nytten er begrenset siden mange med bakteriell lungebetennelse også hadde lave verdier for CRP og hvite blodceller.

Redusert oksygenkonsentrasjon og tegn på uttalt pustebesvær hadde sammenheng med et alvorlig forløp. CRP eller mikrobiologisk årsak kunne ikke forutsi et alvorlig forløp.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 10. jan. 2018 14:50 - Sist endret 16. jan. 2018 10:16