Disputas: Heidi Bjørge

Cand.san. Heidi Bjørge ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Family caregiving in dementia: implications of the perceived relationship quality.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Gerry Larsson, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan, Karlstad, Karlstad, Svergie
  • 2. opponent: Professor Rita Jakobsen, Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo,
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Eva Malt, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Lørenskog,

Disputasleder

Professor Anners Lerdal, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Ingun Ulstein, Geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus

Sammendrag

Å ha omsorgen for et hjemmeboende familiemedlem med demens medfører ofte at pårørendes egen helse og velvære blir påvirket. Et godt forhold mellom familiemedlemmene er avgjørende for at pårørende skal holde ut rollen som omsorgsgiver. I sin avhandling Family caregiving in dementia: implications of the perceived relationship quality har Heidi Bjørge og medarbeidere undersøkt pårørendes egen opplevelse av det emosjonelle klima i familien. De undersøkte hvordan utviklingen av demenssykdommen og pårørendes eget stress og omsorgsbyrde påvirket pårørendes opplevelse av det emosjonelle klima i familien. Studien viste at selv om pårørende opplevde forholdet som positivt gjennom sykdomsforløpet der de beskrev familiemedlemmet med mye empati og medfølelse, opplevde de også at familiemedlemmets nedtrykte stemning og endrede atferd sammen med deres eget stress og savn av et sosialt liv bidro til at de opplevde forholdet som mer negativt. Ut fra dette ser det ut til at pårørende holder ut påkjenningen, men samtidig virker det som de ivaretar rollen sin som omsorgsgiver på bekostning av seg selv.

Pårørende deltok i et psykososial gruppetilbud, men dette bidro ikke noen endring i deres opplevelse av forholdet. Dette peker mot at pårørende og familiene trenger individuelt tilrettelagt støtte i tidlig fase av demensutviklingen slik at de kan få hjelp til å løse typiske problemer, korrigere forventninger de har til hverandre og hindre samhandling som kan øke stresset. Pårørende trenger pusterom, og hjelpetiltak i kommunene må tilrettelegges for pårørende, og hjelpe familiene til å samarbeide og legge til rette for et godt forhold mellom dem.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 20. apr. 2018 09:01 - Sist endret 25. apr. 2018 09:01