Disputas: Pål Oliver Borgen - Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Pål Oliver Borgen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical outcomes with Preoperative and Postoperative Start of Thromboprophylxis in Total Hip Arthroplasty.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Per Kjærsgaard-Andersen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus, Vejle, Danmark
  • 2. opponent: Seksjonsoverlege Marianne Westberg, Department of Orthopaedic Surgery, Oslo University Hospital Ullevål
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Settemedlem for 3. medlem: Professor Ulf Kongsgaard, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Olav Røise, Ortopedisk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jens Ivar Brox, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Primære hofteproteseoperasjoner (ca 9000 årlig i Norge) hos pasienter med nedsatt livskvalitet på grunn av smertefullt og dårlig fungerende ledd gir gode resultater, lite komplikasjoner og er en kostnadseffektiv behandling. En sjelden men fryktet komplikasjon er dannelse av blodpropp (trombose); enten lokalt i underekstremitetene eller at blodpropper transporteres med blodsirkulasjonen til andre organer, der de kan gi alvorlig skade. Pasientene får derfor vanligvis blodfortynnende medikamenter i forbindelse med operasjonen. Fordi disse medikamentene også øker blødningsrisikoen er det en pågående debatt om når de skal gis, hvor lenge og i hvilke doser. I Norge er det mest vanlig å gi lavmolekylært heparin (Fragmin og Klexane) daglig i fra 10 dager til 5 uker etter operasjonen.

I sin avhandling Clinical Outcomes with Preoperative and Postoperative Start of Thromboprophylaxis in Total Hip Arthroplasty har seksjonsoverlege Pål Borgen og medarbeidere undersøkt hvorvidt oppstart med tromboseprofylakse før eller etter en hofteprotese operasjon gir forskjell i blødning, dannelse av blodpropp og andre komplikasjoner som kan relateres til bruken av tromboseprofylakse. Prosjektet består av 4 studier med forskjellig forskningsdesign; - en retrospektiv hypotesegenererende studie med ca. 600 pasienter før og etter et regime-skifte fra pre til postoperativ start av profylakse, en randomisert kontrollert studie av de to regimene, en laboratoriestudie med måling av biomarkører for koagulasjon og fibrinolyse med de to regimene, og en studie av alle pasienter operert med hofteprotese i Norge i tidsrommet 2008-2011. I denne er det kombinert data fra Nasjonalt register for leddproteser (NAR) og hendelsesdata fra Norsk pasientregister (NPR).

Vi fant ikke sikre forskjeller i blødning under og etter operasjon når tromboseprofylaksen ble startet kvelden før inngrepet sammenliknet med 6 timer etter operasjon. Det ble ikke påvist viktige kliniske forskjeller i blødningshendelser, episoder med blodpropp eller andre komplikasjoner, reinnleggelser eller død mellom pre og postoperativ start med tromboseprofylakse. Operasjon med sementert hofteprotese induserte de samme biokjemiske mønstrene når tromboseprofylaksen ble startet før eller etter operasjonen.

Resultatene fra avhandlingen støtter den aktuelle trenden med å starte tromboseprofylakse etter operasjon hos flertallet av pasienter operert elektivt med hofteprotese.

Forskningen er utført ved Martina Hansens Hospital i samarbeid med Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, Thrombosis Research Institute, London, Nasjonalt register for leddproteser (NAR) og Norsk pasientregister (NPR).

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. juni 2018 09:16 - Sist endret 21. juni 2018 09:07