Disputas: Anne Karin Brigtsen - Pediatri

MD Anne Karin Brigtsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maternal Colonization with Group B Streptococcus (GBS). Epidemiology, Microbiology and Clinical Outcomes in the Oslo GBS Study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Bo Jacobsson, Göteborgs universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor Claus Klingenberg, UiT Norges arktiske universitet, Norge 
  • Komitéleder: Professor emeritus Tore Henriksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Henrik Holmstrøm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Andrew Whitelaw, University of Bristol, UK

Sammendrag

Gruppe B-streptokokkbakterier gir større sykdomsbyrde for mor og nyfødte enn tidligere antatt

En studie av fødende ved Oslo universitetssykehus, Ullevål viste at mange gravide var bærere av bakterien gruppe B-streptokokk (GBS). Dette ga større sykdomsbyrde både hos mor og det nyfødte barnet.

GBS er den vanligste årsak til alvorlig infeksjon hos nyfødte i Norge. Er mor bærer av bakterien, kan den overføres til barnet i forbindelse med fødselen.

I sin avhandling «Maternal Colonization with Group B Streptococcus (GBS). Epidemiology, Microbiology and Clinical Outcomes” har barnelege Anne Karin Brigtsen og medarbeidere undersøkt forekomsten av GBS hos fødende ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. De har også undersøkt sykdomsbyrden GBS forårsaker.

1746 fødende ble undersøkt med dyrkningsprøve, og så mange som én av fire var bærer av GBS. Fikk mor påvist GBS var det omlag tre ganger så stor sannsynlighet for at barnet ble flyttet til nyfødtintensiv avdeling etter fødselen sammenlignet med barn til mødre uten GBS. Barna hadde økt forekomst av pusteproblem og tegn som ga mistanke om infeksjon, uten at sikker GBS-infeksjon ble påvist i blod eller ryggmargsvæske.

Hvis mor var bærer av bakterien, hadde også mor økt sykdomsbyrde. Det var dobbelt så stor sannsynlighet for at hun utviklet infeksjon i forbindelse med fødselen sammenlignet med mødre uten bakterien.

Penicillin er det vanligste antibiotikum brukt mot GBS-infeksjon. Penicillin virket på alle bakterieprøvene som ble testet. Til fødende med penicillinallergi gis erytromycin eller klindamycin, og 10% av bakterieprøvene var motstandsdyktige mot disse typene antibiotika.

Det sentrale budskapet fra studien er at GBS kolonisering er hyppig og fører til en større sykdomsbyrde for både mor og barn enn tidligere antatt.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 3. mai 2018 13:08 - Sist endret 3. mai 2018 14:01