Disputas: Shiva Dahal-Koirala - Immunologi

M.Sc. Shiva Dahal-Koirala ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): On T-cell receptors specific for immunodominant gluten epitopes in celiac disease.

Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Frits Koning, Department of Immunohematology and Blood Transfusion, Leiden University Medical Center, Nederland
  • Andreopponent: Dosent Päivi Saavalainen, Haartman Institute, University of Helsinki, Finland
  • Komitéleder: Professor Tom Hemming Karlsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øyvind Molberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ludvig Magne Sollid, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cøliaki er en kronisk inflammatorisk tarmlidelse forårsaket av en upassende immunreaksjon mot glutenproteinet fra hvete og andre kornsorter. De fleste cøliakere har vevstypen HLA-DQ2.5, som disponerer for sykdommen. Gluten-spesifikke CD4+ T-celler gjenkjenner glutenpeptider når de presenteres på disse HLA-molekylene. Derfor er CD4+ glutenspesifikke T celler sentrale aktører ved utvikling av sykdommen cøliaki. I sin avhandling «On T-cell receptors specific for immunodominant gluten epitopes in celiac disease» har Shiva Dahal-Koirala og medarbeidere undersøkt den CD4+ T-celleresponsen mot fire glutenepitoper som dominerer i immunresponsen mot gluten hos HLA-DQ2.5-positive cøliakere, og gjort dypsekvensering av cellenes T-cellereseptorgener. De fant at klonal ekspansjon (cellen har delt seg og bruker samme T-cellereseptor) og preferanse for noen V-gener underbygger T-celleresponsen mot de glutenepitopene i cøliaki. De fulgte også gluten-spesifikke CD4+ T-celler gjennom glutenprovokasjon av behandlede cøliakere på glutenfri diett, og fant at immunresponsen mot gluten også ved en ny respons domineres av de spesifikke CD4+ T-cellene som fra før har vært til stede. Videre konkluderte de at eksisterende glutenspesifikke T-celler har et fortrinn ved nye gluteneksponeringer som resulterer i klonal ekspansjon som igjen opprettholder et stabilt gluten-spesifikt T-cellereseptorrepertoar. Det bidrar til å forstå hvorfor cøliaki er en livslang sykdom der symptomer kommer tilbake ved re-eksponering for gluten.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 4. jan. 2018 09:01 - Sist endret 4. jan. 2018 09:01