Disputas: Markus Dietrich - Molekylærbiologi

M.Sc. Markus Dietrich ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Molecular mechanisms regulating expression of the oncoproteins ErbB2 and ErbB3.

Foto: Privat.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: University Lecturer Varpu Marjomäki, Department of Biological and Environmental Science, University of Jyväskylä, Finland
  • Andreopponent: Forsker Lene Melsæther Grøvdal, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
  • Komitéleder: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Anne Carine Østvold, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Gruppeleder Espen Stang, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Vekstfaktorreseptorer er viktige regulatorer av cellevekst ved at de binder vekstfaktorer som sirkulerer i kroppen. ErbB3 tilhører epidermal vekstfaktorreseptor familien som består av EGFR, ErbB2, ErbB3 og ErbB4. En eller flere av disse reseptorene er ofte overuttrykt i kreftformer som brystkreft, tarmkreft og prostatakreft. En nøye regulering av reseptorene er derfor viktig.

Signalering fra reseptorene kan nedreguleres ved at de fjernes fra celleoverflaten og brytes ned i en prosess kalt endocytose. Det overordnede målet med studien har vært å få bedre forståelse for mekanismene som regulerer hvordan ErbB2 og ErbB3 blir tatt opp og degradert.

Det var kjent at endocytose av ErbB3 avhenger av proteinet clathrin, men hvilke andre proteiner som regulerer prosessen var ukjent. Dietrich og medarbeidere viser her at proteinet epsin 1 er avgjørende for endocytose av ErbB3. Videre viser de at ErbB3 interagerer med proteinkomplekset ESCRT, som sender ErbB3 til nedbrytning i cellens lysosomer.

Protein kinase C (PKC) regulerer mange viktige prosesser i cellene og Dietrich og medarbeidere har i her identifisert en relasjon mellom PKC og ErbB3. Både aktivering og hemming av PKC induserte opptak av ErbB3, men mens hemming ga økt degradering, førte aktivering til ErbB3 stabilisering. Etter PKC aktivering fulgte ErbB3 ikke den klassiske opptaksveien til degradering, men ble i stedet sortert til spesialiserte organeller der ErbB3 synes å bli lagret.

Interaksjon mellom ErbB2 og PKC var kjent fra tidligere, men Dietrich og medarbeidere viser her at PKC aktivering fører til at ErbB2 tas opp via en alternativ, clathrin uavhengig rute og at etablerte opptakssignaler som ubiquitinering og Hsp90 dissosiasjon ikke er nødvendig.

Samlet har funnene økt forståelsen av hvordan ErbB2 og ErbB3 reguleres og dette kan på sikt bidra til utvikling av forbedrede behandlingsmetoder for kreft der disse reseptorene er involvert.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 26. jan. 2018 09:25 - Sist endret 26. jan. 2018 09:25