Disputas: Astrid Furre - Barne- og ungdomspsykiatri

Cand.polit. Astrid Furre ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Use of Restraint in Acute Psychiatric Inpatient Units for Adolescents in Norway.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Docent Lars Kjellin, Universitetssjukvårdens forskningscntrum, Örebro, Sverige 
  • Andreopponent: Postdoktor Tonje Lossius Husum, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder: Professor II Grete Dyb, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Pål Zeiner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Ketil Hanssen-Bauer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I ungdomspsykiatriske akuttavdelinger i Norge bruker man tvangsmidler som mekaniske tvangsmidler, isolasjon, kortidsvirkende legemidler og kortvarig fastholding når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre ungdom i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Bruk av tvangsmidler er belastende og potensielt farlig for ungdommene og de ansatte.

I sin avhandling Use of Restraint in Acute Psychiatric Inpatient Units for Adolescents in Norway har Astrid Furre undersøkt omfanget og innholdet i tvangsmiddelbruk ved alle ungdomspsykiatriske akuttavdelinger (N=16) i Norge. Astrid Furre og medarbeiderne fant at 267 ungdommer hadde opplevd 2277 tvangsmiddelepisoder i løpet av en treårsperiode. Nesten 80 % av episodene var fysisk fastholding, og episodene varte i gjennomsnitt 10 minutter. Atten prosent av ungdommene stod for 77 % av alle tvangsmiddelepisodene. Ungdommene med mange tvangsmiddelepisoder var oftere jenter, de hadde lav psykososial fungering, flere og lengre innleggelser og de opplevde oftere enn andre at man brukte korttidsvirkende legemiddel samtidig som et mekanisk tvangsmiddel. Bruk av tvangsmidler overfor ungdommer er etisk, juridisk og behandlingsmessig utfordrende. Vi må derfor utforske dette temaet ytterligere.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 2. feb. 2018 09:38 - Sist endret 2. feb. 2018 09:38