Disputas: Arnar Gudjonsson - Immunologi

M.Sc. Arnar Gudjonsson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Improving antibody responses of cDC1 targeted vaccines.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Ralf Agger, Aalborg Universitet, Danmark
  • Andreopponent: Professor Diana Dudziak, University Hospital of Erlangen, Tyskland
  • Komitéleder: Professor Fredrik Müller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Bjarne Borgen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

For at en vaksine skal være god er det viktig at den gir sterke antistoff-responser, ettersom antistoffer beskytter oss mot smitte. Ved å målstyre vaksiner, det vil si å sørge for at vaksinen sendes direkte til spesialiserte immunceller i kroppen vår, kan immunresponsen forsterkes og vaksiner effektiviseres.

I sin avhandling Improving Antibody Responses of cDC1 Targeted Vaccines har Arnar Gudjonsson og medforfattere vist at man kan manipulere en vaksine til å gi bedre antistoff-responser. Dette gjøres ved å målstyre vaksinen til bestemte immunceller på en måte som gjør at vaksinen treffer de rette cellene uten at cellen bryter ned vaksinen for raskt. Dette forlenger og effektiviserer virkningen av vaksinen og studier gjort i mus viser at influensavaksiner basert på denne strategien gir bedre antistoffer som i større grad beskytter mot influensainfeksjon.

Budskapet fra denne avhandlingen er at antistoff-responser som oppnås ved bruk av målstyrte vaksiner kan forbedres på denne måten. Dette prinsippet er generelt og kan videreføres til vaksinering mot flere sykdommer. Vaksinasjonsstrategien kan også la seg overføre til mennesker og husdyr, og er derfor av interesse både for klinisk og veterinær -medisin.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 26. feb. 2018 08:48 - Sist endret 26. feb. 2018 11:20