Disputas: Geeta Gulati

Cand.med. Geeta Gulati ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (Ph.d.): .«Prevention of Cardiac Dysfunction During Adjuvant Breast Cancer Therapy».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Assistant Professor Ky Bonnie, Hospital of the University of Pennsylvania
  • Andreopponent: Professor Svend Aakhus, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Leder av komiteen: Professor Åslaug Helland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor My Hanna Sofia Svensson,  Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ca. 9 kvinner diagnostiseres daglig med brystkreft i Norge. 89% er i live etter 5 år. Baksiden av denne medaljen er hjerteskade som behandlingen med cellegift, stråling og antistoff kan gi. Hjerteskaden kan på lengre sikt føre til hjertesvikt som har en alvorlig prognose. I doktorgradsavhandlingen Prevention of Cardiac Dysfunction During Adjuvant Breast Cancer Therpay har Geeta Gulati og medarbeidere vist at fallet i hjertefunksjonen forårsaket av postoperativ brystkreftbehandling kan forebygges med hjertemedisinene kandesartan og metoprolol. 

Arbeidet er et av de største innen det nye fagfeltet kardio-onkologi. Studien foregikk på Akershus universitetssykehus (Ahus) og involverte avdeling for hjertesykdommer, kreft-, bryst-og endokrinkirurgisk-, og bildediagnostisk avdeling. I tillegg har det vært et samarbeid med Oslo universitetssykehus og Charité Universitetet i Berlin i Tyskland. 

Brystkreftpasienter som skulle ha cellegift ved Ahus i perioden 2011-2014 ble spurt om å være med i studien. De fikk enten narremedisin eller hjertemedisinene metoprolol og/eller kandesartan. Hjertet ble undersøkt med magnetisk resonans (MR), ultralyd og ved å måle hjertemarkører i blodet. Gulati og medarbeidere fant at dagens brystkreftbehandling reduserte hjertets pumpefunksjon, men reduksjonen var liten hos de fleste. Videre viste de at fallet kan forebygges av kandesartan. MR kunne påvise ødem- eller arrforandringer i hjertevevet hos de som fikk høyere cellegiftdoser. Hjertemedisinene påvirket ikke dette, men kandesartan hadde en beskyttende effekt på hjertecellene. Til sist fant de at blodprøver som viser skade på hjerteceller, redusert funksjon av hjertet, arrdannelse og betennelse alle økte. De som fikk metoprolol hadde mindre stigning i markøren for hjertecelleskade. Konklusjonen på studien er at kandesartan og metoprolol på ulike måter virker hjertebeskyttende ved brystkreftbehandling. Oppfølgingsundersøkelser vil kunne si noe om langtidsbetydningen av denne beskyttelsen. 

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. apr. 2018 14:40 - Sist endret 13. apr. 2018 09:19