Disputas: Torgeir Hellstrøm - Fysikalsk medisin og rehabilitering

MD. Torgeir Hellstrøm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Functional impariment, cognition and MRI changes following mild traumatic brain injury.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kristian Borg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Stockholm, Stockholm, Sveige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Alexander Olsen, Institutt for psykologi, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU, Trondheim,
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Christina Foss, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo,

Disputasleder

Professor Jens Ivar Brox, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Nada Andelic, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Denne avhandlingen adresserer mulige mekanismer for symptomer og identifisere faktorer for dårlig utkomme etter lette traumatiske hjerneskader (TBI) med og uten traumerelatert patologi på MR av hjernen dvs. komplisert og ukomplisert lett TBI.  Prosjektet inkluderer 187 pasienter i en kombinert tverrsnitts- og longitudinell studie.

Det ble benyttet høyoppløsnings MR for volumetrisk og morfometrisk differrensiering av nevroanatomiske strukturer i hjernen i tillegg til klinisk undersøkelse, nevropsykologisk testing og selvrapporteringsskjemaer åtte uker og ett år etter skade.

Frontotemporale strukturer ble undersøkt og assosiert med symptomer og funksjon ett år etter skade. Det ble utført prediksjon av symptomer og funksjon ett år etter skade og undersøkt assosiasjon av hvitsubstansendringer målt med diffusjon tensor imaging (DTI) ett år etter skade og pasientens symptomer og funksjon.

Vi fant ingen forskjeller mellom ukomplisert og kompliserte lett TBI i hjernestrukturene som ble undersøkt.  Vi fant heller ikke noen assosiasjon mellom endringer i hjernestrukturer og pasientens symptomer og funksjon ett år etter skade. Vi fant en assosiasjon mellom krymping av venstre temporal korteks og eksekutiv funksjon (personens evne til problemformulering, planlegging og gjennomføring av oppgaver). I prediksjonsanalysen fant vi best prediksjon for en klinisk modell og de beste prediktorene for utkomme ett år etter skade var post-traumatisk stress, psykologisk stress og resilience (psykologisk motstandskraft) målt 8 uker etter skade. Vi fant også en assosiasjon mellom DTI målinger og pasientutkomme på ett år etter skade. Den anatomiske distribusjonen foreslår globale assosiasjoner, men sterkest effekt fant vi i frontale regioner av hjernen.

I fremtidige studier vil det være viktig å benytte andre billedmodaliteter, kombinere ulike billedmodaliteter og undersøke pasientene på flere ulike tidspunkter etter skade. Slik kan man få en bedre oversikt over endringer i hjernestruktur og deres mulige assosiasjon med pasientutkomme.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2018 08:53 - Sist endret 5. jan. 2018 08:53