Disputas: Anja Wiedswang Horjen - Kardiologi

Cand.med. Anja Wiedswang Horjen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): High-Sensitivity Troponin I in Atrial Fibrillation - Impact of rate and rhythm control and associations with biomarkers related to atrial fibrillation pathophysiology.

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kurt Huber, Department of Cardiology and Intensive Care, Wilhelminenhospital, Vienna, Austria
  • 2. opponent: Professor Maja-Lisa Løchen, Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø, Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Dan Atar, Division of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arnljot Tveit, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Troponiner er proteiner som indikerer skade på hjertemuskelceller, og måling av troponiner har derfor hatt en sentral plass i diagnostikk av hjerteinfarkt i mange år. Nyere forskning har vist at troponiner også har betydning hos individer med atrieflimmer, da troponiner i blodet er assosiert med høyere risiko for hjernslag og død. På den annen side er det uavklart om atrieflimmer alene forklarer troponinnivåene i blodet, eller om det er et uttrykk for annen, underliggende hjertesykdom. Andre uavklarte spørsmål er om troponiner lar seg påvirke av rytmekontroll og/eller frekvensregulerende behandling ved atrieflimmer. Sammenhengen mellom troponiner og andre biomarkører som sirkulerer i blodet ved atrieflimmer er heller ikke godt nok forstått.

I dette prosjektet har vi benyttet en ny, høysensitiv metode for påvisning av Troponin I i tre atrieflimmerstudier som er gjennomført ved Bærum sykehus. Vi har funnet at underliggende hjertesykdom påvirker nivåer av Troponin I i stor grad både hos individer med og uten atrieflimmer. Vi har vist at nivåer av Troponin I forblir uendret hos individer med atrieflimmer seks måneder etter gjenopprettelse av sinus rytme ved elektrokonvertering, mens behandling med frekvensdempende medisiner reduserer nivåer av Troponin I. Vi fant ingen sterk samvariasjon mellom Troponin I og andre biomarkører i blodet ved atrieflimmer.

Våre resultater har bidratt til økt kunnskap om forhold som påvirker Troponin I ved atrieflimmer. Resultatene har klinisk relevans og implikasjoner for fremtidig forskning. Prosjektet er et samarbeid mellom Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus og Klinikk for Medisinsk Diagnostikk, begge Vestre Viken Helseforetak, og Senter for Klinisk Hjerteforskning, Oslo Universitetssykehus Ullevål.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. okt. 2018 08:07 - Sist endret 15. okt. 2018 12:22