Disputas: Karen Roksund Hov - Geriatri

Cand.med. Karen Roksund Hov ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Delirium: aspects of pathophysiology and treatment.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor David Meagher, Graduate Entry Medical School, University of Limerick, Limerick, Ireland
  • 2. opponent: Professor Arjen Slooter, Brain Center Rudolf Magnus, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Cecilie Røe, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Arnljot Tveit, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen "Delirium: aspects of pathophysiology and treatment" har Karen Roksund Hov og medarbeidere undersøkt 1) forandringer i ryggmargsvæsken hos pasienter med og uten delirium ("akutt forvirring") og 2) om delirium hos eldre pasienter på sykehus kan behandles med medikamentet klonidin. Hovedfunnene er at forandringer i ryggmargsvæsken tyder på underliggende sykdomsforandringer som gjør pasientene sårbare for å utvikle delirium ved for eksempel hoftebrudd. Medikamentet klonidin ble gitt til en nøye utvalgt gruppe eldre med delirium, men studien kunne ikke konkludere om effekten av medikamentet.

Delirium er en vanlig og alvorlig komplikasjon hos eldre pasienter innlagt på sykehus. Delirium kjennetegnes av akutt endring i kognisjon og oppmerksomhet utløst av akutt sykdom, f.eks. infeksjon eller hoftebrudd. Det finnes ingen effektiv medisinsk behandling, og sykdomsmekanismene er nærmest ukjente. Første del av avhandlingen baserer seg på en studie av hoftebruddspasienter hvor det var samlet ryggmargsvæske og blodprøver, og pasientene var grundig undersøkt med tanke på tegn på delirium.  Analyser av disse prøvene viser at skade på blod-hjernebarrieren ikke er nødvendig for å utvikle delirium, men kan være en sårbarhetsfaktor hos visse pasienter. Undersøkelsene tyder også på et samspill mellom sårbarhet for delirium og demenssykdom.

Medikamentstudier hos eldre er sjeldne. I andre del av avhandlingen beskrives en studieprotokoll for å undersøke klonidin hos eldre med delirium. Tryggheten ved slik behandling ble undersøkt i en egen studie på de første 20 pasientene. Man valgte imidlertid videre å stanse hovedstudien, fordi så mange av pasientene innlagt i sykehus med akutt forvirring var for skrøpelige og hadde for mange sykdommer til at de på en trygg måte kunne inkluderes i en studie av dette medikamentet. Det var derfor ikke mulig å vurdere hvorvidt klonidin har effekt på delirium i denne pasientgruppen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 21. aug. 2018 08:38 - Sist endret 21. aug. 2018 09:06