Disputas: Lene Støkken Høydahl - Immunologi

M.Sc. Lene Støkken Høydahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Novel reagents for studies of antigen presentation in celiac disease.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Associate Professor Michelle Krogsgaard, Perlmutter Cancer Center, New York University School of Medicine, USA
  • Andreopponent: Professor K. Christopher Garcia, Stanford Bio-X, USA
  • Komitéleder: Professor Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Ole M. Sejersted, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Immunforsvaret reagerer normalt ikke mot kroppens egne molekyler eller molekyler fra mat. Når denne toleransen likevel brytes oppstår autoimmune sykdommer, som f.eks. cøliaki hvor kroppen retter en immunrespons mot proteinet gluten. I avhandlingen Novel detection reagents for studies of antigen presentation in celiac disease har Lene Støkken Høydahl og medarbeidere undersøkt hvilke typer immunceller som er involvert i å sette i gang den autoimmune responsen og hvilke særtrekk disse cellene har.

Immunresponsen mot gluten starter når gluten peptider i form av peptid-MHC molekyler presenteres for og aktiverer immunforsvarets T celler. For å studere denne prosessen har Høydahl benyttet seg av teknologien «fagdisplay» for å lage nye antistoffer som gjenkjenner gluten-peptid-MHC. Studiene fant at plasma celler både uttrykker MHC molekyler og står for hoveddelen av gluten peptid presentasjonen i cøliakipasienter. En slik egenskap hos plasma celler i menneske har hittil vært ukjent. Dette funnet åpner opp for ny målrettet behandling. Høydahl og medarbeidere har videre undersøkt de molekylære kravene for at T celler via sin T-celle reseptor skal kunne gjenkjenne gluten-peptid-MHC. Funnet av et gjenkjennelses motiv i T-celle reseptorer fra cøliakipasienter som er tilpasset bestemte MHC molekyler er med på å forklare utviklingen av det karakteristiske T-celle repertoaret i cøliakipasienter.

Samlet bidrar disse studiene til å øke kunnskapen om hvordan cøliaki utvikles og funnet av plasma celler som viktige antigen presenterende celler åpner også for nye behandlingsstrategier.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. feb. 2018 09:02 - Sist endret 14. feb. 2018 09:02