Disputas: Niels Gunnar Juel

Cand.med. Niels Gunnar Juel ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Shoulder and hand diagnoses, stiffness and associated disability of the upper extremities in patients with type 1 diabetes for more than 45 years. The Dialong study.

Tid og sted for prøveforelesninger

Se prøveforelesning over selvvalgt emne.

Se prøveforelesning over oppgitt emne.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Lektor Birgit Juul-Kristensen, Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
  • 2. opponent: Professor Bjørn Olav Åsvold, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for mdisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Grethe Månum, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Dag Bruusgaard, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienter med langvarig type 1 diabetes har redusert funksjon i skuldre og hender og høy forekomst av skulder- og hånddiagnoser. Muskel-skjelettplager er ikke nevnt i norske eller internasjonale diabetesretningslinjer, men bør omtales i framtidige retningslinjer.

I avhandlingen Shoulder and hand diagnoses, stiffness and associated disability of the upper extremities in patients with type 1 diabetes for more than 45 years, the Dialong study, har Niels Gunnar Juel og medarbeidere kartlagt forekomsten av muskel-skjelettplager hos type 1 diabetikere med diabetes over 45 år og en sammenlignbar gruppe uten diabetes.

Forsøkspersonene fylte ut et spørreskjema, gjennomgikk en klinisk undersøkelse og tok røntgenbilder av skuldre og hender. Det ble også tatt en hudbiopsi for å måle glykeringsprodukter i bindevev (kollagen) som er vist å henge sammen med diabetes komplikasjoner. Langtids blodglukoseverdier (HbA1c) ble hentet fra pasientjournalene hos diabetespasientene 30 år tilbake i tid for å vurdere sammenhengen mellom muskel-skjelettplagene og den historiske glukosebelastningen.

I skuldrene fant vi svært høy forekomst av diagnosen frozen shoulder hos diabetesgruppen (59 mot 0%) og også høyere forekomst av hånddiagnoser; Dupuytrens kontraktur (63 mot 15%), triggerfinger (8 mot 1%) og karpal tunnel syndrom (3 mot 1%). Vi fant ikke økt artrose i hendene hos diabetesgruppen på røntgen og bare en svak økning av milde artroseforandringer i skulderleddene.

Diabetespasientene rapporterte betydelig dårligere funksjon og mer smerter og stivhet i skuldre og hender. Dette var sterkt assosiert med langtids HbA1c.

Det var økt konsentrasjon av glykeringsprodukter i kollagen i huden hos diabetesgruppen, men bare en svak sammenheng med stivhet i ryggen.

Konklusjonen er at personer med langvarig type 1 diabetes har betydelig økte plager fra skuldre og hender enn diabetesfri personer.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. juni 2018 13:05 - Sist endret 15. juni 2018 10:58