Disputas: Ingerid Kleffelgård - Fysioterapi

Cand.san. Ingerid Kleffelgård ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Vestibular rehabilitation for dizziness and balance problems after mild-to-moderate traumatic brain injury.

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Fredrik Tjernström, Öron-, näs- och halssjukdomar, nstitutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  • 2. opponent: Professor Jorunn Lægdheim Helbostad, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Grethe Månum, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Eirik Helseth, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Helene Lundgaard Søberg, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus

Sammendrag

Svimmelhet og balanseproblemer er vanlige plager etter mild-til-moderat traumatisk hjerneskade. Hos noen varer plagene over tid og hindrer tilbakegang til normalt liv. Vestibulær rehabilitering kan bidra til en bedre hverdag med mindre plager og økt funksjon, men effekten av vestibulær rehabilitering på svimmelhet og balanseproblemer for pasienter med traumatisk hjerneskade er mangelfullt dokumentert.

I avhandlingen «Vestibular rehabilitation for dizziness and balance problems after mild-to-moderate traumatic brain injury» har vi studert funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanseproblemer etter skaden, og undersøkt effekt av gruppebasert vestibulær rehabilitering med egenrapporterte og prestasjonsbaserte utfallsmål. 

Vi fant at annen sykdom før skaden ga økt sannsynlighet for funksjonsproblemer relatert til svimmelhet etter skaden. Vi fant også en sammenheng mellom disse funksjonsproblemene og alvorlighetsgraden av svimmelhet, balanse og depresjon tre måneder etter skaden. Dette viser at svimmelhet etter mild-til moderat traumatisk hjerneskade er et komplekst fenomen som er påvirket av flere faktorer.

Studien viste også at et tiltak med gruppebasert vestibulær rehabilitering over 8 uker gitt i tillegg til tverrfaglig rehabilitering, fremskyndet bedringen av funksjonsproblemer relatert til svimmelhet og balanse. Ingen bivirkninger av tiltaket ble rapportert. Resultatene viser at gruppebasert vestibulær rehabilitering bør vurderes inkludert i tverrfaglig rehabilitering av pasienter med svimmelhet og balanseproblemer etter mild-til-moderat hjerneskade.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 26. feb. 2018 14:19 - Sist endret 9. mars 2018 09:44