Disputas: Nanna von der Lippe - Nefrologi

Cand.med. Nanna von der Lippe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Health related quality of life in patients with end stage renal disease.

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Adjungert professor Lena Ring, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Professor Astrid Klopstad Wahl, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Gudmund Nordby, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Britt Ingjerd Nesheim, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ingrid Os, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I Norge starter hvert år ca. 500 pasienter i livsnødvendig dialysebehandling grunnet alvorlig nyresvikt. De aller fleste dialysepasienter blir vurdert med tanke på nyretransplantasjon (TX), men stor samsykelighet medfører at ikke alle blir transplantert. Vi har tidligere vist at pasienter i dialyse har betydelig redusert helserelatert livskvalitet (HRQOL) og plagsomme symptomer. En del studier har sammenliknet HRQOL hos dialysepasienter og transplanterte, men det forelå ved studiestart ingen longitudinelle studier som hadde sett på HRQOL ved behandlingsendring fra dialyse til TX.

I sin avhandling Health related quality of life in patients with end stage renal disease undersøkte von der Lippe hvordan HRQOL målt med validerte nyrespesifikke og generelle spørreskjema endret seg fra dialyse og til etter TX. Det ble også reist spørsmål om HRQOL i dialyse var assosiert med bedret overlevelse etter TX. Studien var en oppfølging av 301 dialysepasienter fra 10 norske sykehus, hvorav 130 ble transplantert, ca. halvparten døde og noen ganske få fikk fortsatt dialysebehandling i løpet av 5 års oppfølgning. Av de transplanterte, svarte 110 på spørreskjemaet.

Ved bruk av det generelle spørreskjemaet var det beskjedne endringer, som ble bedømt å være uten klinisk betydning. Sykdomsbyrden og symptomer ble bedret ved vurdert ved bruk av nyrespesikke spørsmål, ikke uventet da dialysebehandling medfører betydelige begrensninger i hverdagsaktiviteter. Nyretransplanterte pasienter hadde betydelig redusert  HRQOL i forhold til den generelle befolkningen. Pasienter med best livskvalitet mens de var i dialyse, hadde noe bedre overlevelse og nyrefunksjon etter TX enn pasienter med dårligere livskvalitet.

Hovedbudskapet i avhandlingen er at livskvaliteten endret seg mindre enn forventet fra dialyse til transplantasjon. Dette kan skyldes økt samsykelighet pga. nyresykdommen, men også plager relatert til livsnødvendig medikamentbruk for å unngå avstøtning av transplantert nyre.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2018 09:03 - Sist endret 5. jan. 2018 09:03