Disputas: Silja Meier - Farmakologi

M.Sc. Silja Meier ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Regulation of contractility in non-failing and failing hearts - effects of natriuretic peptides and phosphodiesterases.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor David Paterson, Department of Physiology, Anatomy and Genetics, University of Oxford, Storbritannia
  • Andreopponent: Professor Michaela Kuhn, Institute of Physiology, University of Würzburg, Tyskland
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Hesso Farhan, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Emeritus Ingvar Jarle Vaage, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Finn Olav Levy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kronisk hjertesvikt er et stort helseproblem på verdensbasis og en av hovedårsakene til sykdomsrelatert sykehusinnleggelse. Behandlingen av hjertesvikt har de senere år blitt mye bedre, men fortsatt dør ca 50% i løpet av de første fem år etter diagnosen er stilt. Et av de viktigste fremskrittene for økt overlevelse ved hjertesvikt var bruk av betablokkere for å hemme signaler som normalt gjør at hjertet slår raskere og kraftigere. Å hemme disse signalene gjør at folk med hjertesvikt nå lever lenger, antakelig fordi hjertet sparer energi. Vi har sett på hvordan noen hormoner (natriuretiske peptider) påvirker denne energikrevende signalveien i friske og sviktende hjerter, og hvordan noen enzymer regulerer dette. Vi så blant annet at et av hormonene forsterket signalet gjennom å hemme aktiviteten til et enzym (PDE3) som bryter ned viktige signalmolekyler. Tidligere forskning har vist at hemming av PDE3 øker dødeligheten av hjertesvikt. Vi så også at enzymet PDE2 var viktig i å begrense den hormonstyrte forsterkningen av signalet, men bare i friske og ikke i syke hjerter. Vi vet at disse hormonene har positive effekter i kroppen, men vi ser nå at de også kan ha negative effekter direkte på signaleringen i hjertet. Derfor kan mangel på gode resultater ved bruk av disse hormonene i hjertesviktbehandling være at de negative effektene (som forsterkning av signalveien gjennom hemming av PDE3) motvirker de positive. Det er i dag stort fokus på hvordan disse hormonene kan brukes i behandling av hjertesvikt. Denne avhandlingen bidrar i kunnskapen om disse hormonene, hvordan signaleringen i friske og syke hjerter fungerer, og hvordan signaleringen kan endres i utviklingen av hjertesvikt. Dette kan igjen bidra til forbedret behandling av hjertesvikt og forlenge overlevelsen etter stilt diagnose.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. feb. 2018 09:20 - Sist endret 13. feb. 2018 09:20