Disputas: Siv Merete Myra - Rus og avhengighet

MD Siv Merete Myra ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pregnant substance abusers and their therapists in compulsory and voluntary treatment. A qualitative study: Intergenerational learning, attachment processes and the wish for a normal life.

Foto: Korus Sør, Borgestadklinikken

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Psykolog, PhD Helle Lindgaard, Psykologisk Virksomhed, Danmark
  • 2. opponent: Professor Rolf Sundet, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • komitéleder: Professor Elin Olaug Rosvold, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Stig Tore Bogstrand,

Hovedveileder

Professor Emeritus Edle Ravndal

Sammendrag

Rusmiddelmisbruk i svangerskapet utgjør et omfattende helseproblem, både for mor og barn.
Bakteppet for denne studien er en gjennomgang av viktige kunnskapskilder når det gjelder gravide rusmiddelavhengige. Ulike studier viser hvordan rusmiddelmisbruk i svangerskapet representerer et omfattende helseproblem både for mor og barn. En rekke studier oppsummerer med at rusmiddelproblemer overføres mellom generasjoner. Flere studier viser også at barn født av rusmiddelavhengige mødre selv står i risiko for å utvikle relasjonelle problemer og dermed også utfordringer i tilknytning til egne barn. Genetisk sårbarhet og biomedisinske utfordringer i kombinasjon med miljømessige faktorer utgjør en risiko. Tvangsparagrafen for gravide rusmiddelavhengige ble innført i Norge i 1996, og er det eneste landet med en slik paragraf. I denne studien har vi intervjuet gravide rusmiddelavhengige innlagt på tvang og frivillige innlagte, samt gjennomført intervjuer med terapeutene som arbeidet med begge gruppene. Funnene i studien viser at tvangen i seg selv ikke er til hinder for at kvinnene utvikler tilknytning til sitt ufødte barn. Kvinnene innlagt på tvang oppfatter disse rammene som en forutsetning for å etablere en relasjon til barnet. Innenfor disse rammene trenger mødrene hjelp til å se betydningen av egne tilknytningserfaringer i disse prosessene. Studien viser hvordan kvinner med ulike oppveksterfaringer har behov for ulike rammer for å skape tilknytning til eget barn.

Denne studien viser også hvordan behandlingskontakten, terapeutenes diskurser, samt kunnskap om rusmiddelavhengiges personlige erfaringer, må forstås i lys av samfunnets syn på graviditet, rusmiddelavhengighet og moderskap. Studien peker på nødvendigheten av å ha en helhetlig tilnærming i møte med gravide rusmiddelavhengige. Økt tilfang av kunnskap kan bidra til å redusere det stigma som denne gruppen er omgitt av.

 

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Arrangør

Universitetet i Oslo
Publisert 29. okt. 2018 14:26 - Sist endret 5. nov. 2018 15:14