Disputas: Markus Georg Naumann

MD Markus Georg Naumann ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Timing, complications, and functional outcome of surgery for closed ankle fractures».

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Trauma Surgeon Tim Schepers, Department of Surgery, Acadmic Medical Center
  • Andreopponent: Overlege Katarina Bnilsson-Helander, Ortopedimottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka
  • Leder av komiteen: Professor Elisabeth Gulowsen Celius, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jens Ivar Brox, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Lege Ulf Eirik W. Sigurdsen, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold HF

Sammendrag

Det går ikke like bra med alle ankelbrudd der en må operere fast beinbitene i god stilling med metallimplantater. Behovet for en ny operasjon med fjerning av metallimplantat og hvordan funksjonen blir på sikt synes å variere med faktorer som alder, kjønn, hvor fort en blir operert etter skade og forekomst av sårinfeksjon.

I sin PhD-avhandling om kirurgisk behandling av lukkede ankelbrudd har lege og forsker Markus Naumann undersøkt: 1) sammenhengen mellom tid fra skade til operasjon og lengden på sykehusopphold etter operasjon, forekomst av komplikasjoner og selvrapportert funksjon; 2) sammenhengen mellom sårinfeksjon og selvrapportert funksjon; 3) forekomst av og risikofaktorer for implantatfjerning.

Studien var en retrospektiv kohortstudie av alle pasienter operert for ankelbrudd ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus i 2009-2011 (n=1001), kombinert med utsending av spørreskjema til pasientene (n=959) om funksjonelt resultat 3-5 år etter operasjonen.  I alt svarte 567 pasienter (59 %) på spørreundersøkelsen.

Tid fra skade til operasjon ble delt inn i tre kategorier: <8 timer, 8 timer-6 dager, >6 dager. Pasienter i alle tre kategorier hadde sammenlignbar postoperativ liggetid og komplikasjonsforekomst. Pasienter operert <8 timer etter skaden rapporterte sammenlignbar funksjon som de som ble operert 8 timer- 6 dager etter traumet.  Pasienter som ble operert >6 dager etter skaden rapporterte dårligere funksjon på noen spørsmål i undersøkelsen. Dette kan tyde på at det er tidsnok å operere slike ankelbrudd innen 6 dager etter skaden.

Pasienter med sårinfeksjon inn til bein eller innopererte metallplater/skruer innen 6 måneder etter operasjonen rapporterte dårligere funksjonelt resultat enn de uten sårinfeksjon.

Diffuse smerter/ubehag var hyppigste årsak til implantatfjerning.  Høy alder og røyking var assosiert med høyere risiko for implantatfjerning på grunn av infeksjon enn i referansegruppene. Denne kunnskapen kan brukes til å gi pasienter bedre informasjon.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 18. okt. 2018 17:07 - Sist endret 18. okt. 2018 18:37