Disputas: Bjørn Erik Neerland - Geriatri

Cand.med. Bjørn Erik Neerland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Delirium in elderly patients: pathophysiological mechanisms and clonidine treatment.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior Clinical Researcher Daniel Davis, MRC Unit for Lifelong Health and Ageing at UCL University College London, London, United Kingdom
  • 2. opponent: Senior Research Fellow Barbara van Munster, University Medical Centre Groningen (UMCG), RB Groningen, The Netherlands
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Christofer Lundqvist, Division of Health Services Research and psychiatry, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Harald Arnesen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Delirium er vanlig hos eldre pasienter på sykehus.  Det er lite kunnskap om hva som skjer i hjernen ved delirium og om effektive medikamentelle behandlingsmuligheter.

I sin avhandling Delirium in elderly patients: pathophysiological mechanisms and clonidine treatment har Bjørn Erik Neerland og medarbeidere undersøkt sykdomsmekanismer og behandlingsmuligheter ved delirium, med vekt på nevroinflammasjon og aktivitet i det autonome nervesystemet.

De studerte betennelsesmarkører i spinalvæske hos pasienter med hoftebrudd og fant at hos pasienter uten kognitiv svikt før bruddet, var nivåene av C-reaktivt protein (CRP) i spinalvæsken høyere hos pasienter med delirium.

De undersøkte også om det var sammenheng mellom perioperativ blodtrykkskontroll og akutt (delirium) og vedvarende (demens) kognitiv svikt. De fant assosiasjoner mellom bruk av vasopressorer under operasjon, høyt blodtrykk etter operasjon og nydiagnostisert demens ved oppfølging.

De utførte en vippetest av eldre pasienter med infeksjon, og fant indikasjoner på at pasienter med delirium har endret autonom aktivitet.

De designet og igangsatte en randomisert, placebokontrollert studie (LUCID) som undersøkte behandling med medikamentet klonidin hos medisinske pasienter over 65 år med delirium. De undersøkte konsentrasjon av klonidin i blodet, samt påvirkning av blodtrykk og puls. Mer enn fire tusen pasienter ble screenet for deltakelse, men på grunn av eksklusjonskriterier og potensielle bivirkninger hos akutt syke geriatriske pasienter ble bare 20 pasienter inkludert. De fant ut at behandlingsopplegget var gjennomførbart og trygt, men har foreslått dosejusteringer av klonidin og at videre studier av effekten av klonidin på delirium bør inkludere mindre skrøpelige pasienter.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 23. mai 2018 08:50 - Sist endret 23. mai 2018 08:50