Disputas: Ingvild Oma - Revmatologi

M.Sc. Ingvild Oma ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Vitamin D and inflammation in the heart and vessels of patients with coronary artery disease and inflammatory rheumatic disease

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Associate Professor Cynthia S. Crowson, Division of Biomedical Statistics and Informatics, Mayo Clinic, Minnesota, USA
  • Andreopponent: Ph.d. Sella Aarrestad Provan, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
  • Komitémedlem: Professor Solveig Wållberg Jonsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sverige
  • Komitéleder: Professor II Espen Andre Haavardsholm, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Jon Anders Halvorsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Ph.d. Ivana Hollan, Revmatismesykehuset, Lillehammer

Sammendrag

Pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom har høyere risiko for å utvikle aterosklerotisk hjerte-karsykdom enn den generelle befolkningen.

Ingvild Oma og medarbeidere har sammenlignet bypass-opererte pasienter med og uten revmatisk sykdom og sett på ulike faktorer som kan belyse forskjeller og likheter i hjertesykdommen mellom disse pasientgruppene.

Til tross for at vitamin D mangel er assosiert med aterosklerose og revmatisk sykdom, fant de en høyere vitamin D konsentrasjon i blodet hos de bypass-opererte med revmatisk sykdom enn de uten revmatisk sykdom. Videre identifiserte de tre vitamin D relaterte gener (GADD45A, NCOR1 og PON2) som var forskjellig uttrykt i aorta mellom de to pasientgruppene.
 
Når de undersøkte forekomst av inflammasjon, kollagen og fett i vevsprøver fra hjertet fant de en høy forekomst av inflammasjon hos de bypass-opererte pasientene, spesielt i det ytre laget (epikardium). De med inflammasjon i det ytre laget av hjertet var i gjennomsnitt 7 år yngre når de gjennomgikk bypass-operasjonen, de hadde større fysiske begrensninger og hadde hatt diagnosen koronar hjertesykdom i en lengre tidsperiode. Det var ingen forskjell mellom pasienter med og uten revmatisk sykdom i forekomst av inflammasjon og fett i hjertet, men revmatikere hadde mer kollagen i hjertemuskelen (myokardet) enn pasienter uten revmatisk sykdom.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 4. sep. 2018 12:46 - Sist endret 6. sep. 2018 10:33