Disputas: Karin Persson - Geriatri

Cand.med. Karin Persson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Magnetic resonance imaging of brain atrophy as a diagnostic and prognostic marker in mild cognitive impairment and Alzheimer's dementia.

Foto: Martin Lundsvoll

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Steen Gregers Hasselbalch, Nationalt videncenter for demens, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 2. opponent: Professor Elisabet Londos, Klinisk minnesforskning, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Morten Mowe, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Erik Bjelke, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Knut Engedal, Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forekomsten av demens øker i hele verden fordi flere mennesker blir eldre. Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste årsaken til demens og det savnes kurativ behandling både for AD og andre demenssykdommer.

I sin avhandling Magnetic resonance imaging of brain atrophy as a diagnostic and prognostic marker in mild cognitive impairment and Alzheimer's dementia har Karin Persson og medarbeidere undersøkt hvordan magnetrøntgenundersøkelse (MR) av hjernen fungerer som et hjelpemiddel i utredningen av pasienter som mistenkes å ha AD, og for å forutse sykdomsutvikling.

De fant at to klinisk tilgjengelige metoder for å tolke MR bilder, én automatisk og én manuell, var like gode til å skille pasienter med AD fra de med mildere kognitiv svikt.

Videre undersøkelser av den automatiske metoden viste at den i liten grad kunne skille AD fra annen type demens, men lillehjernens størrelse var forskjellig mellom pasienter med AD og de med lewylegemesykdom. Overraskende fant man at ett område i hjernen, nucleus caudatus, var større hos pasienter med AD enn de med mildere kognitiv svikt, noe som var relatert til økende alder og det å være kvinne.

I den andre delen av studien fant man at manuell vurdering av hippocampusområdet (et område i tinninglappen) kunne brukes for å forutse sykdomsforverrelse, men grad av hukommelsessvikt var en bedre måte å forutse forverrelse på.

Til slutt undersøkte man om det fantes undergrupper av AD basert på hvor i hjernen det var tegn til hjernesvinn. Man fant fire undergrupper og spesielt én av disse skilte seg ut ved at pasientene ikke hadde påvisbart hjernesvinn i det hele tatt. Disse hadde lavere utdanning enn de øvrige.

Ut fra studien kan man konkludere at vurdering av hjernesvinn med MR, automatisk eller manuell, er et godt hjelpemiddel i demensutredninger. For å si noe om prognosen til pasientene er grad av hukommelsessvikt imidlertid et bedre hjelpemiddel. Til slutt: det finnes pasienter med AD som mangler hjernesvinn ved diagnosetidspunktet.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 28. mai 2018 09:11 - Sist endret 28. mai 2018 09:11