Disputas: Louise Fremgaard Risnes - Immunologi

MSc Louise Fremgaard Risnes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Monitoring gluten-specific T-cell repertoire in celiac disease.

Foto: Øystein Horgmo.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Assistant Professor Arnold S. Han, Columbia University, USA
  • Andreopponent: Professor David A. Price, Cardiff University School of Medicine, Storbritannia
  • Komitéleder: Professor Hanne Flinstad Harbo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Frode Lars Jahnsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ludvig Magne Sollid, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cøliaki er en kronisk tarmsykdom som skyldes en immunrespons mot glutenproteiner. Disse proteinene finnes i hvete, bygg og rug. Individer som uttrykker vevstypene HLA-DQ2 og HLA-DQ8 er disponert for cøliaki. Disse HLA-molekylene kan vise frem biter av gluten som igjen kan bli gjenkjent av glutenspesifikke T-celler via T-cellereseptorer på celleoverflaten. Denne interaksjonen fører til aktivering av glutenspesifikke T-celler, og er sentral i utviklingen av sykdommen. Disse T-cellene finnes i tarmen og i blodet til cøliakere, men ikke hos friske individer med samme vevstype. Behandlingen er et glutenfritt kosthold.

I avhandlingen ”Monitoring gluten-specific T-cell repertoire in celiac disease” har Louise Fremgaard Risnes og medarbeidere avdekket svært interessante egenskaper til glutenspesifikke T-celler. Ved hjelp av et spesifikt reagens farget vi glutenspesifikke T-celler fra tarmbiopsier og blod tatt fra cøliakere på ulike stadier av sykdommen. Tusenvis av enkeltceller ble isolert og genene til T-cellereseptoren ble DNA-sekvensert. DNA-sekvensene til T-cellereseptoren er unik for hver klonotype og kan dermed bli brukt som ”fingeravtrykk” til å identifisere ulike klonotyper av T-celler. Vi fant at T-cellerepertoaret i tarmen og i blodet består av identiske klonotyper. Da gluten ble reintrodusert i kosten så vi at allerede eksisterende klonotyper av glutenspesifikke T-celler dominerte immunresponsen. Vi kunne videre demonstrere at klonotypene persisterte over lang tid (flere tiår) hos behandlete cøliakere. T-cellene lever videre som dominerende kloner og gir grunnlag for et stabilt repertoar. Dette arbeidet bidrar til å forklare hvorfor glutenspesifikke T-celler har en så sentral rolle både i utviklingen og opprettholdelsen av cøliaki. Målrettet terapi mot disse T-cellene kan være fremtidens behandling av sykdommen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. juni 2018 10:18 - Sist endret 1. juni 2018 10:18