Disputas: Johan Siqveland - Psykisk helse

Cand.psychol. Johan Siqveland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Posttraumatic Stress and Autobiographical Memory in Patients with Chronic Pain.

Foto: Endre Hafstad.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Jessica Mariana Carlsson Lohmann, Københavns Universitet, Danmark
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Svein Bergvik, UiT/Norges arktiske universitet, Norge
  • Komitéleder: Professor emeritus Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Per Vaglum, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor II Edvard Hauff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og kroniske smerter er alvorlige tilstander som er relatert til redusert livskvalitet og funksjonsvansker. Denne avhandlingen undersøkte tre spørsmål relatert til PTSD og kroniske smerter. Er PTSD relatert til mer alvorlige smerter hos personer med kroniske smerter? Er hukommelse for egne tidligere opplevelser relatert til smerter? Hvor vanlig er PTSD blant personer med kroniske smerter?

Jeg oppsummerte gjennom en meta-analyse den eksisterende forskningen om forekomst av PTSD blant personer med kroniske smerter. I gjennomsnitt hadde 9,7 % av de med kroniske smerter også PTSD og det er mer enn dobbelt så mange som i den generelle befolkningen. Personer med smerter i flere kroppsdeler hadde den høyeste risikoen for også å ha PTSD. Hos pasienter med kroniske smerter var PTSD relatert til mer alvorlige smerter, målt ved en sumskåre basert på ulike spørsmål om smerter. Pasienter som husket flere negative emosjonelle minner rapporterte også mer alvorlige smerter. Det å huske mer negative hendelser kan muligens bidra til vedlikeholdelse av smerter gjennom å opprettholde negativt humør.

Tiltak som forhindrer traumatiske hendelser og tidlig behandling av traumerelaterte lidelser kan muligens redusere forekomst av kroppslige smerter.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 15. aug. 2018 09:29 - Sist endret 15. aug. 2018 10:03