Disputas: Erik Skjeggestad

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Doctor in an unfamiliar country – a challenge to professional identity? Interactional experiences of newly employed international medical doctors and Norwegian health personnel».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Terje Mesel, Institutt for religion, filosofi og historie, Fakultet for humaniora og pedagogigkk, Universitetet i Agder
  • Andreopponent: Førsteamanuensis May-Lill Johansen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige faskultet, UiT – Norges arktiske universitet
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Juha Tapio Silvola, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Pål Gulbrandsen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Omkring 16 % av praktiserende leger i norske helsetjenester har utenlandsk utdanning og statsborgerskap. Avhandling gir innsikt i hvordan samarbeidet mellom norsk helsepersonell og nyansatte utenlandske leger kan oppleves utrygt på grunn av lite opplæring, manglende tillitt og relasjon mellom helsepersonellet.  Legenes bakgrunn og annerledeshet ble vurdert som årsak til avvik, og tidvis medførte en praksis verken de utenlandske legene eller deres norske kollegaer ser på som ideell eller profesjonell.

Forskningsprosjektet har hatt som utgangspunkt at profesjonell praksis og idealer kan være ulike fra land til land. I studien søkes det etter innsikt i og forståelse for hvordan dette håndteres og praktiseres når en lege skifter arbeidsland. En del av grunnlaget for studien er at utenlandske leger kan ha vansker med norsk språk og begrenset innsikt i norsk helsetjeneste.

Det er gjennomført intervjuer med utenlandske leger som har arbeidet fra noen måneder til opptil 2 år i Norge. Det er også intervjuet norskutdannet helsepersonell som har betydelig erfaring med å jobbe sammen med utenlandske leger.

Det er publisert tre artikler. Artikkel 1 viser at det er vanlig at utenlandske leger, uansett bakgrunn, erfarer at overgangen til å jobbe i norsk helsetjeneste i stor grad er overkommelig. Samtidig er det et funn at alle deltakerne har vært i situasjoner som har gjort dem usikre på egne ferdigheter og profesjonalitet. Artikkel 2 utdyper dette med å vise, både ut fra de utenlandske legenes perspektiv og kollegaperspektiv, hvordan slik usikkerhet har gitt seg utslag i arbeidshverdagen. Artikkel 3 viser at ineffektiv og manglende kommunikasjon medfører en trussel mot den enkelte utenlandske leges selvbilde. Samlet i studien fremgår det at både utenlandske leger og norske kollegaer har høye idealer om profesjonell samhandling. Det oppstår en utrygghet når de ikke makter å leve opp til disse idealene i praksishverdagen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. sep. 2018 09:56 - Sist endret 14. sep. 2018 09:40