Disputas: Marie Louise Sunde – Bekkenreservoar

Cand.med. Marie Louise Sunde ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):  «Studies on the ileal pouch-anal anastomosis».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Neil Mortensen, Nuffield department of Surgical Sciences, University of Oxford
  • Andreopponent: Professor Ronan O’Connell, UCD Conway Institute of Biomolecular and Biomedical Research, University College Dublin School of Medicine
  • Leder av komiteen: Professor Kristin Bjørnland, Institutt for klinisk medisin, Universitetetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Institutt for klinisk medisin, Universitetetet i Oslo

Hovedeileder

Seksjonsoverlege Arne Engebreth Færden, Gastrokirurgisk avdeling, Akershus universitetssykehus

For mer informasjon

Avhandlingen omhandler en type operasjon som gjøres på personer som på grunn av sykdom har måttet fjerne tykktarm og endetarm. For å unngå å gå med pose på magen resten av livet, kan de gjennomgå en bekkenreservoaroperasjon, hvor det lages et reservoar (en ”pose”)  av tynntarmen som skjøtes direkte på analkanalen slik at man kan gå på do på vanlig måte.  Reservoaret erstatter funksjonen som endetarmen har. Det er en komplisert operasjon, og tarmfunksjonen etter operasjon varierer mye uten at vi helt vet hvorfor. Mange av de som gjennomgår operasjonen er unge, og det er derfor svært viktig med en god tarm funksjon, god livskvalitet og god seksualfunksjon etter operasjon. I Norge i dag utføres omtrent 50 slike operasjoner i året.

Avhandlingen har sett på kirurgiske komplikasjoner, tarmfunksjon, livskvalitet og seksualfunksjon hos personer som har gjennomgått denne operasjonen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) i perioden 2000 til 2013. Videre har man studert gruppen med best og dårligst funksjon, for å lete etter faktorer som bidrar positivt eller negativt til tarmfunksjonen etter operasjon.

Vi finner at personer som har gjennomgått bekkenreservoarkirurgi ved Ahus har opplevd   få alvorlige komplikasjoner, og ingen har fått sitt reservoar fjernet eller utkoblet på grunn av dårlig funksjon. De har  lignende livskvalitet og seksualfunksjon som den gjennomsnittlige norske befolkningen. Pasientene er stort sett svært fornøyde, og 97% ville gjort operasjonen på nytt fremfor å ha pose på magen. Tross dette  er det betydelig variasjon i det funksjonelle resultat, og vi  finner at dårlig tarmfunksjon reduserer livskvaliteten. Hos kvinner ser vi også at dårlig tarmfunksjon reduserer seksualfunksjonen. Vi finner at reservoarvolumet er den viktigste bidragsyteren til funksjon, hvor stort reservoarvolum gir bedre funksjon. Videre finner vi at personer med dårligere funksjon oftere har hatt betennelse i reservoaret. «Studies on the ileal pouch-anal anastomosis»

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. feb. 2018 15:14 - Sist endret 9. feb. 2018 16:04